Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права

Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса, місія якої полягає у формуванні особистості-професіонала, інтегрованої у суспільство, фахівця-правника.

Бачення кафедри:

  • провідний структурний підрозділ юридичного факультету, частина університетської родини;

  • соціально відповідальний партнер для внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів;

  • світоглядний простір, який надає можливість працювати, навчатися, самореалізовуватися за принципами академічної свободи та доброчесності, корпоративної та професійної етики, гідності, патріотизму.

Ціль розвитку кафедри – підвищення якості та студентоорієнтованості освітнього процесу, наукових досліджень за допомогою зростання науково-педагогічної кваліфікації співробітників, впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій та розробки і впровадження нових освітніх програм.

Перспективні напрями (завдання) розвитку кафедри в контексті реалізації стратегічних пріоритетів розвитку Університету та перспективного плану розвитку факультету:

 

ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

1.

Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості людського капіталу України

Пріоритет 1. Збереження та розвиток кадрового потенціалу (відповідність ліцензійним умовам, створення умов для професійного зростання, забезпечення особистого та професійного розвитку викладачів кафедри, гідних умов праці викладачів)

Пріоритет 2. Удосконалення освітнього простору (підвищення якості та студентоорієнтованості освітнього процесу, впровадження компетентнісного підходу до навчання, спрямованість навчально-виховного процесу на формування та розвиток предметних і ключових компетентностей у здобувачів вищої освіти, забезпечення практико-орієнтованості дисциплін кафедри)

2.

Зміцнення університету як науково-інноваційного простору реалізації можливостей і створення суспільних благ

Пріоритет 3. Розвиток науково-дослідної діяльності кафедри (розвиток кафедри як потужної одиниці наукового комплексу університету, підвищення конкурентоспроможності та комерціалізація наукових досліджень)

Пріоритет 4. Розвиток міжнародного співробітництва (розвиток співпраці в рамках міжнародних проектів та програм, академічної мобільності)

3.

Просування цінностей Стусівської спільноти, що живе і навчається разом

Пріоритет 5. Створення позитивного іміджу кафедри (через розвиток інформаційно-комунікаційної діяльності забезпечення створення позитивного іміджу кафедри серед здобувачів вищої освіти та абітурієнтів, підтримання зворотнього зв’язку з ними)

Пріоритет 6. Вдосконалення виховної роботи (сприяння розвитку творчого і наукового потенціалу, інтелектуальному, духовному і фізичному вдосконаленню студентської молоді)

 

 

Завідувач кафедри

Турченко Ольга Григорівна

к. ю. н., доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права була створена 1 січня 2015 року шляхом об’єднання двох кафедр – кафедри конституційного і міжнародного права, що почала свою історію з утворення у 1972 році кафедри «Радянське право»…

Освітні програми

Спеціальність 081 «Право»

Освітня програма «Право» (СО «Бакалавр)

Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також механізму правового регулювання різних суспільних відносин

Освітня програма «Право» (СО «Магістр»)

Формування загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та закономірностей розвитку системи права, правових явищ, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у певних сферах; вирішення конкретних наукових та практичних завдань; проведення самостійних оригінальних наукових досліджень, отримання результатів інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.