Department of Constitutional, International and Criminal Law

Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права

Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права була створена 1 січня 2015 року шляхом об’єднання двох кафедр – кафедри конституційного і міжнародного права, що почала свою історію з утворення у 1972 році кафедри «Радянське право», пізніше перейменованої на кафедру «Правознавство», та кафедри кримінального права і процесу, створеної в 2000 році.

У кафедри потужний кадровий потенціал. На сьогодні кадровий склад кафедри: 14 штатних викладачів, з яких: 1 – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор; 11 – доцентів кафедри, кандидатів юридичних наук, з них 6 – мають вчене звання доцента, 1 – старший викладач, 1 – викладач.

За освітньою програмою «081 Право» (СО «Бакалавр») кафедрою забезпечуються такі фундаментальні дисципліни, як конституційне право України та зарубіжних країн, кримінальне право, кримінальне процесуальне право, міжнародне право, криміналістика та низка дисциплін за вибором (в цілому на даному ступені освіти кафедрою забезпечується 18 дисциплін). На СО «Магістр» кафедрою забезпечуються дисципліни міжнародно-правового і конституційно-правового напряму.

Викладачами кафедри здійснюється підготовка 14 здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

Завідувачем кафедри є кандидат юридичних наук, доцент Турченко Ольга Григорівна.

Завідувач кафедри

Турченко Ольга Григорівна

к. ю. н., доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права була створена 1 січня 2015 року шляхом об’єднання двох кафедр – кафедри конституційного і міжнародного права, що почала свою історію з утворення у 1972 році кафедри «Радянське право»…

Освітні програми

Спеціальність 081 «Право»

Освітня програма «Право» (СО «Бакалавр)

Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також механізму правового регулювання різних суспільних відносин

Освітня програма «Право» (СО «Магістр»)

Формування загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та закономірностей розвитку системи права, правових явищ, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у певних сферах; вирішення конкретних наукових та практичних завдань; проведення самостійних оригінальних наукових досліджень, отримання результатів інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.