Cooperation

Cooperation

Юридичний факультет за роки існування зарекомендував себе надійним та активним партнером, відкритим для нових пропозицій, генератором нових проектів.

Позитивний ефект від такої співпраці полягає в ознайомленні з сучасними методиками викладання, набутті досвіду впровадження кредитно-модульної системи освіти, поповненні банку літератури і ліцензійного програмного забезпечення за рахунок зарубіжних джерел, написанні підручників, навчальних і методичних посібників, забезпеченні можливості викладачам, співробітникам і студентам факультету проходити стажування і обмінюватися досвідом роботи

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво є одним зі стратегічних напрямів діяльності юридичного факультету. Воно спрямоване на підвищення положення факультету в системі вищої юридичної освіти України, його інтеграцію в цілому та його окремих структурних підрозділів у світовий освітній та навчальний простір, встановлення стратегічних партнерських зв’язків з ВНЗ зарубіжних країн.

Основні цілі міжнародної діяльності:

 • підвищення конкурентоспроможності Факультету на ринку освітніх послуг, його авторитету в Україні та за кордоном;
 • забезпечення якості освітньої та наукової діяльності, привабливості вищої юридичної освіти;
 •  зміцнення співпраці та міжвузівських зв’язків з зарубіжними університетами та міжнародними організаціями, фондами країн Азії, Африки, Європи, Канади та США;
 •  отримання додаткових конкурентних переваг через доступ до нових технологій, джерел наукової інформації в результаті інтернаціоналізації навчального та дослідницького процесів.

Завдання міжнародного співробітництва:

 •  досягнення міжнародних стандартів якості в області освітніх програм. Узгодження навчальних планів факультету з навчальними планами університетів-партнерів за відповідними освітніми програмами;
 • формування кадрового потенціалу для участі факультетського освітнього співтовариства в національних та міжнародних освітніх програмах;
 •  створення оптимальних умов академічної мобільності для викладачів, аспірантів і студентів факультету, а так само викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ-партнерів;
 •  забезпечення стійких зв’язків факультету із зарубіжними суб’єктами партнерства в науково-дослідній галузі;
 •  досягнення міжнародного рівня конкурентоспроможності результатів науково-дослідної діяльності факультету;
 •  розвиток мовної підготовки викладачів, співробітників, студентів;
 •  розвиток експорту освітніх послуг серед іноземних студентів.

Міжнародна діяльність здійснюється за такими напрямами:

 •  участь у діяльності міжнародних організацій, фондів, а також у міжнародних наукових та освітніх проектах;
 •  науково-аналітичне, організаційне, експертно-консультаційне та інформаційне забезпечення реалізації національних та міжнародних освітніх програм;
 •  розвиток міжнародних двосторонніх і багатосторонніх зв’язків факультету;
 •  розробка та реалізація спільних магістерських програм з зарубіжними ВНЗ-партнерами, в тому числі іноземною мовою;
 •  створення ефективної системи перепідготовки кадрів та підвищення кваліфікації за кордоном (Life Long Learning), подальша дисемінація отриманого досвіду, вироблення стійких партнерських зв’язків;
 •  розвиток мовної підготовки викладачів, аспірантів, студентів;
 •  прийом та навчання за магістерськими програмами іноземних студентів;
 •  наукове співробітництво із зарубіжними партнерами, організація та проведення міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, літніх шкіл; організація лекцій запрошених професорів;
 •  участь факультету, його студентів, аспірантів, викладачів у міжнародній науково-дослідній діяльності.

Так, у 2014-2019 рр. юридичний факультет Донецький національний університет імені Василя Стуса здійснював співробітництво із зарубіжними ВНЗ-партнерами за договорами з питань організації навчального процесу, наукової та міжнародної діяльності. Серед партнерів — навчальні заклади Великобританії, Греції, Казахстану, Литви, Латвії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Словенії, Сполучених Штатів Америки, Хорватії тощо.

Добрими прикладами співробітництва є багаторічне партнерство юридичного факультету: Факультет економіки та бізнесу Загребського університету (Хорватія), Університет Марібора, юридичний факультет (Словенія), Університет Матея Бела, (Словаччина), Академічне товариство ім. Міхала Балудянського (Словаччина), Пряшівський університет у м.Пряшeвi (Словаччина), Каспійський суспільний університет (Республіка Казахстан), Міжнародний інститут інновації «Наука-Освіта-Розвиток» (Польща) та ін.

Співробітники юридичного факультету ДонНУ беруть участь у міжнародних проектах, зокрема: проект TEMPUS «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі – InterEuLawEast»; програма USAID «Нове правосуддя» та проект SAMRS/2017/UA/1/4 «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації»; Проект Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень 2018-2020». Результати участі у проектах впроваджуються в навчальний процес, зокрема:

 • Підготовлений спільний підручник з права ЄС  – Law of the European Union: a Textbook for Master Students / ed. P. Biriukov and V. Tuliakov. – Voronezh: VSU Publishing House, 2016. – 476 p.
 • Розроблені MANUAL ON TEACHING APPROACHES TO LEGAL STUDIES AND PROBLEM BASED LEARNING (Методические рекомендации по методам обучения (преподавания) по праву и обучению, основанному на решении конкретных, практических проблемных ситуаций (кейсов)) та MANUAL ON INDIVIDUAL LEARNING METHODS AND INDIVIDUAL STUDIES, PRACTICAL LEARNING (Методические рекомендации по методам индивидуального обучения; практические инструменты обучения)
 • у межах проекту «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації» підготовлено пропозиції до Верховної Ради Україні щодо законодавчого вирішення проблемних питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні, розроблено Науково-практичні рекомендації експертами (д.ю.н. Бобкова А.Г., д.ю.н. Коваль І.Ф.).

 За участі іноземних фахівців на базі юридичного факультету ДонНУ у 2014-2019 рр.проведено такі заходи:

 1. Проведено курси підвищення кваліфікації (стажування) «Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: право, економіка, суспільство» (5-9.12.2016р.).
 2. Проведено відкриті лекції за участю викладачів НУ «Одеська юридична академія» на базі Центру міжнародних освітніх проектів ДонНУ імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).
 3. Проведено лекції декана юридичного факультету Каспійського суспільного університету, професора, д.ю.н. С.П. Мороз для аспірантів та викладачів юридичного факультету на теми «Досвід викладання юридичних дисциплін в Каспійському суспільному університеті», «Основні тенденції розвитку науки господарського та цивільного права в Республіці Казахстан» (травень, 2017).
 4. У співпраці з Громадською організацією SME SPOLU (Братислава, Словаччина), Національна академія правових наук України (Україна), за фінансової підтримки SlovakAid було проведено круглий стіл «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації» 18-19 вересня 2018 р. (м. Вінниця, юридичний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса), у якому взяли участь викладачі юридичного факультету. Під час засідання було презентовано рекомендації словацьких експертів, висвітлено питання захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Щороку факультетом готується команди до участі у міжнародних юридичних змаганнях з міжнародного публічного права ім.Ф. Джессапа «The Philip C. Jessup International Moot Court Competition», медіа права North East Europe Regional Rounds of the Price Media Law Moot Court Competition. Студенти юридичного факультету щороку беруть участь у міжнародних програмах, міжнародних конференціях, семінарах, літніх школах, публікаціях у міжнародних виданнях; стажуваннях у закордонних ВНЗ.

На юридичному факультеті Донецького національного університету імені Василя Стуса діє програма підвищення кваліфікації викладачів з англійської мови, що, в свою чергу, повинно стати поштовхом розвитку програм навчання іноземних громадян та всіх бажаючих іноземними мовами. Викладачами юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса розроблені англійською мовою навчальні дисципліни «Міжнародне право», «Професійна відповідальність правника». Розроблені 2 дистанційні курси («Європейські стандарти захисту прав людини», «Транспортне право ЄС») розміщено на платформі moodle. Підготовлено відповідне навчально-методичне забезпечення англійською мовою.