Department of Business Law

Кафедра господарського права

Кафедра господарського права є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса, основною місією якої є підготовка випускника із сукупністю систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, компетентностей у галузях права, навчальні дисципліни з яких викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують: два професори кафедри, доктори юридичних наук; п’ять доцентів кафедри, кандидатів юридичних наук, з них четверо мають вчене звання доцента та один старший викладач. Кафедра активно залучає до викладання навчальних дисциплін юристів-практиків, зокрема, суддів господарського суду, адвокатів та інших практикуючих юристів.

За освітньою програмою 081 «Право» ступеня освіти «Бакалавр» кафедрою забезпечується викладання таких дисциплін, як «Господарське право», «Господарське право зарубіжних країн», «Господарське процесуальне право», «Земельне право», «Екологічне право», «Аграрне право», низка дисциплін господарсько-правового напряму за вибором студента. За освітньою програмою ступеня освіти «Магістр» викладачі кафедри ведуть дисципліни господарсько-правового напряму, серед яких авторські курси «Проблеми господарського законодавства», «Проблеми господарського процесуального права», «Біржове право», «Конкурентне право», «Юридичне обслуговування суб’єктів господарювання», «Інвестиційне право», «Рекреаційне право» та інші важливі дисципліни для підготовки фахівця для сфери господарювання.

Викладачі кафедри активно беруть участь у підготовці студентів для участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, Всеукраїнській олімпіаді з права, міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. За багаторічною традицією кафедрою щороку проводяться Всеукраїнські змагання з господарського права та процесу імені С.З. Михайліна.

Сферу наукових інтересів викладачів кафедри становлять проблеми правового регулювання організації та здійснення господарської діяльності, проблеми здійснення господарського судочинства, проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин. За цими напрямами викладачі кафедри є авторами значної кількості одноосібних та колективних монографій, наукових статей та інших наукових публікацій.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. Наразі ведеться підготовка 15 аспірантів першого – четвертого років навчання.

Викладачі, аспіранти кафедри та студенти беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах та інших науково-практичних заходах, які проводяться в Україні та інших країнах.

Наразі чотири викладачі кафедри є членами спеціалізованої вченої ради К 11.051.12 Донецького національного університету із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

В. о. Завідувач кафедри

Липницька Євгенія Олександрівна

к.ю.н., доцент кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Освітні програми

Спеціальність 081 «Право»

Освітня програма «Право» (СО «Бакалавр)

Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також механізму правового регулювання різних суспільних відносин

Освітня програма «Право» (СО «Магістр»)

Формування загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та закономірностей розвитку системи права, правових явищ, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у певних сферах; вирішення конкретних наукових та практичних завдань; проведення самостійних оригінальних наукових досліджень, отримання результатів інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.