Турченко Ольга Григорівна

Турченко Ольга Григорівна

к. ю. н., доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • У 2000 році закінчила Донецький державний університет, економіко-правовий факультет за спеціальністю «Правознавство».
  • У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання державних закупівель товарів, робіт та послуг Європейського Союзу (Зближення законодавства України з правом ЄС)» за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право в Інституті законодавства Верховної Ради України (м. Київ).
  • У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри конституційного і міжнародного права.
  • У 2012-2014 р.р. Турченко О.Г. була Директором Центру дослідження проблем законодавства та конституційної юстиції, у 2010-2014 р.р. – координатором Спільної освітньої програма з підготовки магістрів у рамках Мережевого університету СНД. З 01.12.2013 по 30.05.2017 р.р. – координатор проекту «European and International Law Master programme Development in Eastern Europe – InterEULawEast» 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR.
  • З 2018 і дотепер – завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права.
  • Сьогодні є членом спеціалізованої вченої ради К11.051.12 з захисту кандидатських дисертацій (PhD) за спеціальністю «Господарське право; господарське процесуальне право», членом редколегії фахового наукового видання «Правничий часопис Донецького університету», член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України.
  • Має 48 наукових праць (31 – наукова стаття у фахових виданнях, з них у міжнародних і закордонних виданнях опубліковано 8 робіт, 2 – статті у збірках наукових статей; 17 – опублікованих тез доповідей на Всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях), 87 публікацій навчально-методичного характеру, в т.ч. 42 начальних посібника, з яких 2 навчальних посібники з грифом МОН України («Конституційне право України», у співавторстві), 2 підручники – 1 з яких англійською мовою («Право Європейського Союзу», у співавторстві). У 2010 р. підготовлена та опублікована монографія «Правовое регулирование информационной безопасности в Украине», у 2018 р. – у співавторстві монографія «Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки)»
  • Направленість наукових інтересів: міжнародне право, право міжнародної безпеки, міжнародне гуманітарне право, європейське право, права людини.

Наукові публікації

1. Турченко О.Г Щодо кореляційної залежності між безпекою та сталим розвитком. Основні тенденції розвитку цивілістики, конституційного, господарського та міжнародного права: матеріали круглого столу 27 жовтня 2017р., м. Кривий Ріг: видавничий дім «Гальветинка», 2017.-268с. (С.25-29).

2. Турченко О.Г. Устойчивое развитие и безопасность: корреляционная зависимость. Sciences of Europe. 2017. VOL 2. № 19(19). С.29-35.

3. Турченко О.Г Система «зеленых» закупок как условие обеспечения устойчивого развития. Научные труды «Аділет». 2017. №3. С.111-118.

4. Турченко О.Г., Бабич М.І. Щодо застосування норм міжнародного права Конституційним Судом України. Журнал східноєвропейського права. 2018. №57. (С.165-173.)

5. Турченко О.Г. Екологічна безпека та сталий розвиток: кореляційна залежність. Право України. 2018. №5. С.116-135.

6. Турченко О.Г Людський вимір безпеки. Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали регіонального круглого столу (в авторській редакції), (м.Маріуполь, 22 лютого 2018 року). Маріуполь, 2018. 390с. (С.328-333.)

7. Турченко О.Г. Безпека як умова існування людини. Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст: матеріали VІ Міжнародної науково- практичної конференції, присвяченої вшануванню пам’яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 237 с.

8. Турченко О.Г. Концепція безпеки як наукова категорія. Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету Василя Стуса (18 травня 2018 р.) / Донецький національний університет імені Василя Стуса; за заг. ред. д.ю.н. проф. А.Г. Бобкової. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С. 55-57.

9. Турченко О.Г. Україна в європейській системі колективної безпеки. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.88-92