Історія факультету

Юридичний факультет, створений у 1983 році, є одним із молодих і в той же час найбільшим факультетом у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Історія його створення є невід’ємною частиною багаторічної історії ДонНУ імені Василя Стуса. Біля витоків створення та формування факультету стояли такі відомі вітчизняні науковці як: академік НАН України, Герой України В.П. Шевченко, академік НАН України В.К. Мамутов, член-кореспондент Національної академії правових наук України В.Д. Волков та інші. Усі ці роки факультет зростав і процвітав, накопичував досвід й ефективно реалізовував сучасну освітню стратегію.

Факультет здійснює підготовку здобувачів за ступенями освіти “Бакалавр” та “Магістр” як на бюджетній, так і на договірній формах навчання за спеціальністю 081 Право, освітньою програмою Право та за ступенем освіти “Бакалавр” на договірній формі навчання за спеціальністю 293 Міжнародне право, освітньою програмою Міжнародне право.

Також факультет надає можливість подальшого навчання в аспірантурі та докторантурі за спеціальністю 081 Право.

Навчання майбутніх юристів забезпечують чотири кафедри факультету:

  • кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права;
  • кафедра теорії, історії держави і права та філософії права;
  • кафедра цивільного права і процесу;
  • кафедра господарського та адміністративного права.

Випускники юридичного факультету мають найширші можливості у виборі професії. Наші випускники працюють в органах державної виконавчої влади, судовій системі, прокуратурі, органах місцевого самоврядування, юридичних фірмах, вони є успішними адвокатами, нотаріусами, юрисконсультами, керівниками та партнерами юридичних фірм, підприємств і організацій.

Престиж факультету і взагалі навчального закладу визначається кадрами, школами, рівнем наукової роботи. Професорсько-викладацький склад факультету — золотий фонд нашого колективу. Зі студентами працюють відомі всій Україні вчені, фахівці, які мають великий досвід наукової, педагогічної і практичної роботи. Серед них доктори наук Р.Ф. Гринюк, І.Ф. Коваль, Т.В. Михайліна, Р.О. Мовчан, Ю.В. Гоцуляк Е.М. Деркач, кандидати наук та доктори філософії в галузі права.

Окрім традиційних дисциплін, спрямованих на отримання знань з теорії держави і права та основних галузей права, викладачами факультету розроблено низку авторських курсів, метою яких є поглиблене вивчення особливостей правового регулювання певних суспільних відносин, аналіз проблемних питань теорії і практики у відповідній сфері.

З метою забезпечення нерозривного зв’язку теоретичного навчання з юридичною практикою до навчального процесу залучаються досвідчені практики: судді, адвокати, працівники органів прокуратури, юстиції, провідні працівники юридичних служб органів державної влади і суб’єктів господарювання.

Факультет видає свій фаховий журнал: «Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса».

На факультеті працює Юридична клініка, яка здійснює забезпечення надання правової юридичної допомоги вразливим категоріям населення та інформування молоді та інших вразливих груп населення про їхні права в класичній і інтерактивній формі.

Факультетом налагоджено співробітництво з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з провідними вищими навчальними закладами та науковими установами України. Також приділяється увага міжнародній співпраці у галузі підготовки наукових кадрів, підтримуються міцні міжнародні зв’язки з закордонними партнерами країн Європи, США, Грузії, країн Балтії і ін.

На юридичному факультеті створена Навчальна лабораторія кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, діяльність якої спрямована на розкриття потенціалу студентів та їх підготовку як високопрофесійних спеціалістів. Також на факультеті у 1996 року створено перший в Україні Центр практичного навчання студентів-юристів, який мав на меті надати можливість студентам під час навчання набувати практичних правничих навиків. На сьогодні відповідна робота здійснюється у межах юридичної клініки «Probono» з надання безоплатної правової допомоги соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення, Клубу юного юриста, який займається правовою освітою учнівської молоді в інтерактивній формі, Юридичного дискусійного клубу, у межах якого студенти мають можливість розвити ораторські здібності та виробити навики ведення фахової дискусії, а також імітаційних клінік з обслуговування суб’єктів господарювання. Кілька років на факультеті працює правнича студія «Навчальний цивільний процес», у межах якої студенти мають можливість підготувати процесуальні документи з найбільш актуальних і складних справ цивільної юрисдикції, взяти участь у модельних судових засіданнях, максимально наближених до реального судового процесу, а також отримати оцінки та фахові поради від суддів Апеляційного суду Вінницької області.

Особливістю навчального процесу в юридичних клініках та інтернатурах є широке використання інтерактивних методик, спрямованих на вироблення та закріплення певних практичних навиків. Це вимагає постійного вдосконалення навчально-методичної бази, використання в навчальному процесі міжнародного досвіду юридичних шкіл країн Європи, США, Республіки Польщі, Грузії та інших країн, а також останніх досягнень комп’ютерних та інформаційних технологій.