Абітурієнту

ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ

 

У навчальному процесі:
 • Можливість здобуття всіх ступенів вищої освіти: «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії».
 • Формування професійних компетентностей у галузі права.
 • Внутрішня і міжнародна академічна мобільність.
 • Поєднання традицій класичної юридичної освіти та інноваційних освітніх технологій.
 • Навчання за авторськими курсами викладачів факультету.
 • Проходження практичної підготовки на базі судових органів, органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичних фірм та інших підприємств і установ, з якими університетом укладено договори;
 • Участь у міжнародних і всеукраїнських судових дебатах.
 • Участь у професіональних змаганнях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах.
 • Проходження практичної підготовки в Юридичній клініці.
 • Застосування модельних судових процесів та занять на базі судів.
У науковій сфері:
 • Публікації у власному фаховому науковому журналі.
 • Участь у наукових і проєктних досліджень у межах наукових шкіл юридичного факультету.
 • Залучення до наукового консультування, правового аналізу документів, підготовки відповідних висновків.
 • Можливість навчання в аспірантурі і докторантурі.
У студентському житті:
 • Участь в управлінні факультетом.
 • Участь у культурно-мистецьких і оздоровчо-спортивних заходах факультету та університету, а також просвітницькій діяльності факультету серед молоді у взаємодії з громадськими організаціями.
 • Участь у проєктній, волонтерській діяльності.
 • Різні форми заохочення за відмінне навчання, наукову та громадську роботу.

 

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЕВЛАШТОВАНІ У:  

– Судових органах

– Органах прокуратури

– Юридичних фірмах

– Адвокатурі

– Нотаріаті

– Банківській і страховій сферах

– Навчальних закладах  та науково-дослідних установах

– Органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах різних форм власності, в установах і організаціях

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Термін навчання становить 3 роки 10 місяців. Особа, яка отримала диплом бакалавра, після складання Єдиного фахового вступного випробування та Єдиного вступного іспиту на конкурсній основі має право безкоштовно або на платній основі (це буде залежати від кількості безкоштовних місць і особистих успіхів випускника) продовжити освіту з метою отримання наступного рівня — магістра.

Диплом бакалавра є свідоцтвом отримання першого ступеня вищої освіти. Він надає випускникові право при працевлаштуванні займати ті посади, які передбачають наявність вищої освіти відповідно до їх кваліфікаційних вимог.

.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі економіки.

Магістерська програма базується на поглибленій спеціалізації, індивідуалізації, проведенні наукових досліджень. Вона орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукоємних технологій. Характерною рисою фахівця-магістра має стати високий рівень методологічної культури, творче володіння методами пізнання та діяльності, вирішення нестандартних, інноваційних задач.