Акредитація

Освітньо-наукові програми 

Навчальні плани 

Робочі навчальні плани 

Протоколи моніторингу та громадського обговорення освітньо-наукових програм 

Рецензії та відгуки на освітньо-наукові програми 

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін 

Кадрове забезпечення освітньо-наукових програм 

Проєктна група

Проєктна група освітньо-наукової програми: 

Гарант: доктор юридичних наук, доцент Коваль Ірина Федорівна 

Члени: доктор юридичних наук, професор Гринюк Роман Федорович

               кандидат юридичних наук, доцент Турченко Ольга Григорівна

               кандидат юридичних наук, доцент Краковська Анжеліка Євгеніївна

               кандидат юридичних наук, доцент Павлюченко Юлія Миколаївна

Детальніше за посиланням

Аналіз відповідності наукових керівників вимогам
Таблиця кореляції наукових керівників зі здобувачами
Готовність Університету до створення разових вчених рад зі спеціальності

Навчання через дослідження

Наукові видання

Правничий часопис Донецького університету (фахове видання)

Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва (“зеленої економіки”): монографія. А.Г. Бобкова, Г.Ф. Гринюк, І.Ф. Коваль та ін.; за заг. ред. А.Г. Бобкової. Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця. ТОВ “Нілан ЛТД”.2018. 230 с.  (колективна монографія).

Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права: колективна монографія. За ред. Р. Ф. Гринюка, А. Є. Краковської, О. Г. Турченко. Вінниця: ДонНУ імені Стуса, 2019. 362 с. (колективна монографія) 

Міжнародно-правове регулювання сталого розвитку та екологічного підприємства (“зеленої економіки”) (колективна монографія)

Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики: колективна монографія / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доцента І. Ф. Коваль. Вінниця : ТВОРИ, 2020. 272 с. (колективна монографія)

Міхайліна Т.В. Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи (монографія)

Мовчан Р.О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика (монографія)

Гоцуляк Ю.В. Правове буття як фундаментальна категорія праворозуміння: становлення та сучасність (монографія)

Краковська А. Є., Турченко О. Г. Еколого-економічний вимір безпеки. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. 592 p. P. 1035-1056. (колективна монографія).

 

 

Наукові заходи

Всеукраїнська науково-практичної інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Осінні юридичні читання – 2020. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки” 26 листопада 2020 р.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Весняні юридичні читання – 2020. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки” 30 квітня 2020 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція “ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ” 11–12 жовтня 2019 року

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2019. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки» (10 жовтня 2019 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Весняні юридичні читання – 2019. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки» (12 квітня 2019 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір» 23.04.2019 року м. Хмельницький

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2018. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки» (13 грудня 2018 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Весняні юридичні читання – 2018. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки» (18 квітня 2018 р.)

Круглий стіл “Запобігання та протидія корупції в Україні” м. Вінниця, 8 червня 2018 року

Всеукраїнська науково-практична конференція “Юридична наука і освіта в сучасних умовах” (18 травня 2018 року)

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2017. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки» (6 грудня 2017 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Весняні юридичні читання – 2017. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки» (19 квітня 2017 р.)

 

 

Захисти дисертацій

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Амелічевої Лілії Петрівни

16 грудня 2020 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся успішний захист докторської дисертації доцента кафедри цивільного права і процесу Амелічевої Лілії Петрівни на тему: «Парадигма правового регулювання гідної праці в сучасних умовах розвитку трудового законодавства» зі спеціальності 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Прилипко Сергій Миколайович.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1741913319316323

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Мамедової Світлани Маліківни

28 січня 2021 р. на юридичному факультеті відбувся захист дисертації на тему «Застосування штрафних санкцій в господарських відносинах» аспірантки кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Мамедової Світлани Маліківни на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» зі спеціальності 081 «Право» у спеціалізованій вченій раді у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Дорошенко Ліна Миколаївна

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1777103409130647 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Боровицького Олександра Андрійовича

30 грудня 2020 р. на юридичному факультеті відбувся захист дисертації на тему «Конституційно-правові засади діяльності Вищої ради правосуддя» аспіранта кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Боровицького Олександра Андрійовича на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» зі спеціальності 081 «Право» у спеціалізованій вченій раді у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Турченко Ольга Григорівна.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1753631664811155 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ткачука Геннадія Віталійовича

27 листопада 2020 р. відбувся захист дисертації аспіранта Ткачука Геннадія Віталійовича на тему «Реалізація і захист прав суб’єктів господарювання на торговельні марки» на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» за спеціальністю 081 «Право» у спеціалізованій вченій раді у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Коваль Ірина Федорівна.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1727677447406577 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Оверковського Костянтина Володимировича

6 листопада 2020 р. на юридичному факультеті відбувся захист дисертації аспіранта Оверковського Костянтина Володимировича на тему «Правове забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот» на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» за спеціальністю 081 «Право» у спеціалізованій вченій раді у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Коваль Ірина Федорівна.

 Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1706778852829770

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Гоцуляка Юрія Вікторовича

9 жовтня 2020 р. в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся успішний захист докторської дисертації доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Гоцуляка Юрія Вікторовича на тему “Правове буття як онтологічна основа праворозуміння (історико-теоретичне дослідження)” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Гринюк Роман Федорович.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1680033655504290

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Павлюка Сергія Миколайовича

2 жовтня 2020 р. на юридичному факультеті відбувся захист дисертації на тему «Правове регулювання перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні» аспіранта кафедри господарського права Павлюка Сергія Миколайовича на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» у спеціалізованій вченій раді у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Деркач Елла Михайлівна.

 Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1674016752772647

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Гайду Ганни Володимирівни

30 вересня 2020 р. на юридичному факультеті відбувся захист дисертації на тему «Право на спротив як форма реалізації реального народовладдя (теоретико-правові аспекти)» аспірантки кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Гайду Ганни Володимирівни на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» зі спеціальності 081 «Право» у спеціалізованій вченій раді у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Гринюк Роман Федорович.

Деталі за посиланням:

 https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1672908129550176  

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Мовчана Романа Олександровича

22 вересня 2020 р. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбувся успішний захист докторської дисертації доцента кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Мовчана Романа Олександровича на тему: «Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Дудоров Олександр Олексійович.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1665109576996698

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Подоляк Аліни В’ячеславівни

21 серпня 2020 р. відбувся успішний захист кандидатської дисертації на тему «Правове регулювання використання чужого майна у сфері господарювання» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право аспірантки юридичного факультету Подоляк Аліни В’ячеславівни у спеціалізованій вченій раді у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Моісєєв Юрій Олексійович

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1635890119918644

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Шемети Тетяни Миколаївни

17 липня 2020 р. на юридичному факультеті відбувся захист дисертації на тему «Перехід частки учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю» аспірантки кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Шемети Тетяни Миколаївни на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» зі спеціальності 081 «Право» у спеціалізованій вченій раді у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Дорошенко Ліна Миколаївна

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1604793603028296

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Панасюка Олександра Сергійовича

7 липня 2020 р. в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького відбувся успішний захист кандидатської дисертації Панасюка Олександра Сергійовича на тему «Захист прав орендаря і орендодавця землі» за спеціальністю «12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Науковий керівник – д.ю.н., професор Бобкова Антоніна Григорівна

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1599429313564725

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Міхайліної Тетяни Вікторівни

20 листопада 2018 р. в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся успішний захист докторської дисертації доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Міхайліної Тетяни Вікторівни на тему ” Правосвідомість як інтегративний елемент правової системи” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Гринюк Роман Федорович.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1125473140960347

Міжнародна активність

Міжнародний форум соціальної дії «Захист прав дітей під час окупації та збройних конфліктів»

Представники юридичного факультету (Міхайліна Т.В., Гоцуляк Ю.В., Амелічева Л.П., Деркач Е.М.) увійшли до проекту USAID „New Justice Program” Model Legal English Сourse Syllabus задля удосконалення стандартів вивчення англійської мови юридичного спрямування

Протягом першого семестру 2020-2021 навчального року викладачі та здобувачі освіти юридичного факультету брали участь у Програмі гостьових лекторів, яка організована Координатором проектів ОБСЄ в Україні. Детальніше тут

Науково-педагогічні працівники юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса протягом 2017-2021 років входять до редакційної колегії зарубіжного фахового видання Economic and law paradigm of modern society (місце реєстрації – Словаччина, ISSN 2414-0414).

У березні-червні 2020 року дванадцять науково-педагогічних працівників юридичного факультету взяли участь у тренінгу USAID “New Justice Program” на тему “Strengthening Law Schools’ Teaching During Quarantine”

У 2018 році Міхайліна Т.В. взяла участь у Міжнародному проекті USAID „New Justice Program” із розробки модельного курсу „Професійна відповідальність правника”, на основі чого було розроблено та впроваджено у навчальний процес курс за вибором „Professional and social liability of a lawyer” для здобувачів освіти спеціальності „Право” СО „Бакалавр”.

У 2017 році Міхайліною Т.В. було отримано грант на здійснення комплексних економіко-правових досліджень у Технічному університеті (економічний факультет) м.Кошице (Словацька республіка) терміном на 3 місяці (лютий-квітень 2017р.), результатом чого стало опублікування спільних наукових праць зі словацькими колегами, зокрема: Mikhaylina T., Palaščáková D. Economic conditionality of law and responsibilities associated with this. New Trends in Process Control and Production Management: Proceedings of the International Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (May 18-20, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland). London: Taylor & Francis Group, 2018. P. 349-354.