Кафедра теорії, історії держави і права та філософії права

У кафедри теорії, історії держави і права та філософії права потужний кадровий потенціал. На сьогодні кадровий склад кафедри – 10 штатних викладачів, з яких: 2 – професори кафедри, доктори юридичних наук, доценти; 7 – доцентів кафедри, з яких 6 кандидатів юридичних наук та 1 кандидат економічних наук, з них 6 – мають вчене звання доцента, 1 – старший викладач.

За освітньою програмою «081 Право» (СО «Бакалавр») кафедрою забезпечуються такі фундаментальні дисципліни, як теорія держави і права, адміністративне право, адміністративне судочинство, фінансове право, історія держави і права України (зарубіжних країн), історія політичних та правових вчень, верховенство права, юридична деонтологія, основи римського приватного права, низка дисциплін за вибором студента та інші. На СО «Магістр» кафедрою забезпечуються дисципліни адміністративно-правового напряму, дисципліни «Правові сім’ї Європи» та «Податкове право України та ЄС» для всіх напрямів, а також дисципліна «Публічна служба в Україні та ЄС» для міжнародно-правового напряму.

Викладачами кафедри здійснюється підготовка 5 здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та викладаються для них такі дисципліни як філософія права, проблеми теорії держави і прав, історія філософії права.

Виконуючим обов’язки завідувача кафедри є доктор юридичних наук, доцент Гоцуляк Юрій Вікторович.

В. о. завідувача кафедри

Гоцуляк Юрій Вікторович

д.ю.н., доцент, в.о. завідувача кафедри теорії, історії держави і права та філософії права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра теорії та історії держави і права та адміністративного права була створена 1 січня 2015 року шляхом об’єднання двох кафедр – кафедри теорії та історії держави і права та кафедри адміністративного і фінансового права…

Освітні програми

Спеціальність 081 «Право»

Освітня програма «Право» (СО «Бакалавр)

Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також механізму правового регулювання різних суспільних відносин

Освітня програма «Право» (СО «Магістр»)

Формування загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та закономірностей розвитку системи права, правових явищ, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у певних сферах; вирішення конкретних наукових та практичних завдань; проведення самостійних оригінальних наукових досліджень, отримання результатів інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.