Кафедра теорії, історії держави і права та філософії права

У кафедри теорії, історії держави і права та філософії права потужний кадровий потенціал. На сьогодні кадровий склад кафедри – 6 штатних викладачів, з яких: 3 – професори кафедри, доктори юридичних наук та доктор філософських наук; 2 – доценти кафедри, з яких 2 кандидати юридичних наук,1 кандидат філософських наук. 

За освітньою програмою 081 «Право» (СО «Бакалавр») кафедрою забезпечуються такі фундаментальні дисципліни як «Теорія держави і права», «Історія держави і права», «Верховенство права», «Юридична деонтологія», «Інформаційні технології в юридичній діяльності, «Логіка» та низка дисциплін за вибором студента. На СО «Магістр» кафедрою забезпечуються дисципліни «Етичні стандарти професійної діяльності правників», «Захист прав споживачів». 

Викладачами кафедри здійснюється підготовка 7 здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та викладаються для них такі дисципліни як «Філософія права», «Проблеми теорії держави і права», «Основи наукової діяльності», «Методологія науки». 

Виконуючим обов’язки завідувача кафедри є доктор юридичних наук, доцент Гоцуляк Юрій Вікторович. 

В. о. завідувача кафедри

Гоцуляк Юрій Вікторович

д.ю.н., доцент, в.о. завідувача кафедри теорії, історії держави і права та філософії права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра теорії та історії держави і права та адміністративного права була створена 1 січня 2015 року шляхом об’єднання двох кафедр – кафедри теорії та історії держави і права та кафедри адміністративного і фінансового права…

Освітні програми

Спеціальність 081 «Право»

Освітня програма «Право» (СО «Бакалавр)

Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також механізму правового регулювання різних суспільних відносин

Освітня програма «Право» (СО «Магістр»)

Формування загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та закономірностей розвитку системи права, правових явищ, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у певних сферах; вирішення конкретних наукових та практичних завдань; проведення самостійних оригінальних наукових досліджень, отримання результатів інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.