Спеціальності

БАКАЛАВРІАТ

Спеціальність 081 «Право»

Освітня програма «Право»

Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також механізму правового регулювання різних суспільних відносин.

Освітня програма 2017 року                          Освітня програма 2018 року

Освітня програма 2019 року                          Освітня програма 2020 року

Спеціальність 293 Міжнародне право

Освітня програма «Міжнародне право»

Можливість формування унікальної індивідуальної освітньої траєкторії; внутрішня і міжнародна академічна мобільність, в т.ч. у межах програми ERASMUS+; залученість до діяльності юридичних клінік імітаційного характеру та практичного спрямування (консультування громадян, street-law, застосування навичок медіації); викладання професійних дисциплін англійською мовою.

Освітня програма 2022 року

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність 081 «Право»

Освітня програма «Право»

Формування загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та закономірностей розвитку системи права, правових явищ, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у певних сферах; вирішення конкретних наукових та практичних завдань; проведення самостійних оригінальних наукових досліджень, отримання результатів інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Освітня програма 2017 року                                Освітня програма 2018 року

Освітня програма 2019 року                                Освітня програма 2020 року