Turchenko Olga Grigorivna

Турченко Ольга Григорівна

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=127#search

Досягнення

  • У 2000 році закінчила Донецький державний університет, економіко-правовий факультет за спеціальністю «Правознавство».
  • У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання державних закупівель товарів, робіт та послуг Європейського Союзу (Зближення законодавства України з правом ЄС)» за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право в Інституті законодавства Верховної Ради України (м. Київ).
  • У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри конституційного і міжнародного права.
  • У 2012-2014 р.р. Турченко О.Г. була Директором Центру дослідження проблем законодавства та конституційної юстиції, у 2010-2014 р.р. – координатором Спільної освітньої програми з підготовки магістрів у рамках Мережевого університету СНД. З 01.12.2013 по 30.05.2017 р.р. – координатор проекту «European and International Law Master programme Development in Eastern Europe – InterEULawEast» 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR.
  • З 2018 і дотепер – завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права.
  • Сьогодні є членом спеціалізованої вченої ради К11.051.12 з захисту кандидатських дисертацій (PhD) за спеціальністю «Господарське право; господарське процесуальне право», членом Науково-консультативної ради Конституційного Суду України.
  • Має 58 наукових праць (38 – наукових статей у фахових виданнях, з них у виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus, опубліковано 2 статті, у міжнародних і закордонних виданнях 9 робіт, 2 – статті у збірках наукових статей; 20 – опублікованих тез доповідей на Всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях), 90 публікацій навчально-методичного характеру, в т.ч. 43 навчальних посібника, з яких 2 навчальних посібники з грифом МОН України («Конституційне право України», у співавторстві), 2 підручники – 1 з яких англійською мовою («Право Європейського Союзу», у співавторстві).
  • У 2010 р. підготовлена та опублікована монографія «Правовое регулирование информационной безопасности в Украине», у 2018 р. – у співавторстві монографія «Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки)», у 2019 р. – у співавторстві монографія «Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права: колективна монографія» (за ред. Р.Ф. Гринюка, А.Є. Краковської, О.Г. Турченко), у 2020 р. – розділ «Еколого-економічний вимір безпеки» у закордонній колективній монографії «Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union: Collective monograph» (Riga: Izdevniecība «Baltija Publishing»).
  • Направленість наукових інтересів: міжнародне право, право міжнародної безпеки, міжнародне гуманітарне право, європейське право, права людини.
  • Дисципліни, що викладає: “Міжнародне право”, “Міжнародний захист прав людини”, “Практика Європейського Суду з прав людини”, “Міжнародне право та право Європейського Союзу”, “Менеджмент безпеки”. 

Наукові публікації

1. Турченко О. Г. Впровадження стійких (“зелених”) закупівель: зарубіжний досвід. Правничий часопис Донецького університету. 2016. №1/2(33). С. 73-81. URL: http://jpch.donnu.edu.ua/issue/view/107

2. Турченко О. Г. Щодо кореляційної залежності між безпекою та сталим розвитком. Основні тенденції розвитку цивілістики, конституційного, господарського та міжнародного права: матеріали круглого столу 27 жовтня 2017 р., м. Кривий Ріг: видавничий дім «Гальветинка», 2017, 268 с. (С. 25-29)

3. Турченко О. Г. Щодо поняття «сталий розвиток». Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2017. №33. С. 155-168. URL: https://tinyurl.com/rjsa9yo

4. Турченко О.Г. Устойчивое развитие и безопасность: корреляционная зависимость. Sciences of Europe. 2017. VOL 2. № 19(19). С. 29-35. URL: http://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-2-No-19-19-2017.pdf 

5. Турченко О.Г. Система «зеленых» закупок как условие обеспечения устойчивого развития. Научные труды «Аділет». 2017. №3. С. 111-118. URL: https://adlet-nt.kz/wp-content/uploads/2019/01/2017-3-Scientific-works-of-Adilet-min.pdf

6. Турченко О.Г., Бабич М. І. Щодо застосування норм міжнародного права Конституційним Судом України. Журнал східноєвропейського права. 2018. №57. С. 165-173. URL: https://tinyurl.com/tl7wzbx

7. Турченко О. Г. Екологічна безпека та сталий розвиток: кореляційна залежність. Право України. 2018. №5. С. 116-135. URL: https://tinyurl.com/tayxabp

8. Турченко О. Г. Людський вимір безпеки. Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали регіонального круглого столу (м.Маріуполь, 22 лютого 2018 року). Маріуполь, 2018. (С. 328-333)

9. Турченко О. Г. Безпека як умова існування людини. Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої вшануванню пам’яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 237 с. (С. 47-51)

10. Турченко О. Г. Концепція безпеки як наукова категорія. Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету Василя Стуса (18 травня 2018 р.) / Донецький національний університет імені Василя Стуса; за заг. ред. д.ю.н. проф. А.Г. Бобкової. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. (С. 55-57)

11. Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки): Монографія / А.Г. Бобкова, Р.Ф. Гринюк, І.Ф. Коваль та ін.; за заг. ред. А.Г. Бобкової / Донецький національний університет імені Василя Стуса. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 230с. (С. 22-45, С.62-69 (у співавторстві з Гринюком Р.Ф.), С.159-167.)

12. Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права: колективна монографія / За ред. Р. Ф. Гринюка, А. Є. Краковської, О. Г. Турченко. Вінниця: ДонНУ імені Стуса, 2019. 362 с.

13. Турченко О. Г. Україна в європейській системі колективної безпеки. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. (С. 88-92)

14. Турченко О. Г. Право дитини на безпеку під час збройного конфлікту. Політичне життя. 2019. №2. С. 6-14. URL: http://jpl.donnu.edu.ua/article/view/7303

15. Турченко О. Г. Воєнно-політична інтеграція країн в архітектурі європейської безпеки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть. Правничий часопис Донецького університету. 2019. №1(37). С. 123-139. URL: http://jpch.donnu.edu.ua/issue/view/244

16. Турченко О. Г., Писарєва Е. А. Заборона дискримінації за мовною ознакою: порівняльно-правовий аналіз. Порівняльно-аналітичне право. 2019. №4. С. 73-78. URL: http://pap.in.ua/4_2019/20.pdf

17. Турченко О. Г., Боровицький О. А. Щодо правового регулювання діяльності Вищої ради правосуддя в контексті принципу верховенства права. Правничий часопис Донецького університету. 2019. №2(38). С. 33-43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pchdu_2019_2

18. Турченко О.Г., Краковська А.Є. Еколого-економічний вимір безпеки. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union: Collective monograph. Riga: Izdevniecība «Baltija Publishing», 2020. P.2. P.1035- 1056. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-43-3/2.24

19. Shchebetun I., Nikitenko L., Pysarieva E., Turchenko O., Afanasieva M. Electronic and Internet Technologies in the Election Process. Test Engineering & Management magazine. 2020. Vol. 83: March-April. P. 6776-6784. URL: http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/4741

20. Iryna Shchebetun, Liliia Nikitenko, Ella Pysarieva, Olha Turchenko and Kateryna Kalachenkova. Implementation of Constitutional Rights and Freedoms of Man and Citizen in Terms of Covid-19. JARDCS. 2020. Volume 12 07-Special Issue. Pages: 2318-2326. DOI:10.5373/JARDCS/V12SP7/20202359. URL: https://www.jardcs.org/archivesview.php?volume=3&issue=39&page=10

21. Iryna Koval, Olha Turchenko, Ella Derkach Recent Development of cross-border Cooperation between Poland and Ukraine in the socio-economic Scope. International Journal of Legal Studies (IJOLS. ISSN: 2543-7097). 2020. Tom 7 (1). P.25-40. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3109. URL: https://ijols.com/resources/html/article/details?id=206553