Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права

Наш факультет надає змогу отримати сучасну освіту, яка забезпечує високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці не тільки України, але й на міжнародному рівні.

Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права була створена 1 січня 2015 року шляхом об’єднання двох кафедр – кафедри конституційного і міжнародного права, що почала свою історію з утворення у 1972 році кафедри «Радянське право», пізніше перейменованої спочатку на кафедру «Правознавство», а потім на кафедру конституційного і міжнародного права (2000 рік), та кафедри кримінального права і процесу, створеної в 2000 році.

З вересня 1972 року по червень 1978 року кафедрою керував доцент О.П. Лапай, від нього керівництво прийняли засновник економіко-правового (юридичного) факультету професор В.Д. Волков – один з найвідоміших і шанованих викладачів-юристів Донеччини та України (з червня 1978 року по вересень 2007 року) та доктор юридичних наук, професор, на сьогодні ректор Донецького національного університету Р.Ф. Гринюк.

Кафедру кримінального права і процесу свого часу очолювали кандидат юридичних наук, доцент В.Н. Чичко та доктор юридичних наук, професор О.М. Моїсєєв.

З травня 2018 року кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент Турченко Ольга Григорівна.

У кафедри потужний кадровий потенціал. На сьогодні кадровий склад кафедри: 11 штатних викладачів, з яких: 1 – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор; 1 – доктор юридичних наук, доцент, 7 – доцентів кафедри, кандидатів юридичних наук, з них 6 – мають вчене звання доцента, 2 – старших викладача.

За освітньою програмою «081 Право (081 LAW)» (СО «Бакалавр») кафедрою забезпечуються такі фундаментальні дисципліни, як конституційне право України, кримінальне право, кримінальний процес, кримінальне процесуальне право, міжнародне право, криміналістика та низка дисциплін за вибором (в цілому на даному ступені освіти кафедрою забезпечується 18 дисциплін).

Р.Ф. Гринюк та Е.М. Деркач мають по 3, три викладача кафедри (О.Г. Турченко, І.С. Щебетун, Л.О. Нікітенко) – по 2 та три викладача (Р.О. Мовчан, С.О. Патюк, І.Є. Жданова) – по 1 науковій статті у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та WoS.

Підготовлені та опубліковані колективні монографії «Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки)» (за заг. ред. А.Г. Бобкової / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 230с.» та «Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права» (за ред. Р.Ф. Гринюка, А.Є. Краковської, О.Г. Турченко. Вінниця: ДонНУ імені Стуса, 2019. 362 с.) (http://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7502).

Кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністю 081 «Право», наразі здійснюється підготовка 15 аспірантів першого – четвертого років навчання.

Три викладачі кафедри (Р.Ф. Гринюк, О.Г. Турченко, Е.М. Деркач) є членами спеціалізованої вченої ради К 11.051.12 Донецького національного університету із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право; Р.Ф. Гринюк є також членом спеціалізованої вченої ради К 11.051.13 Донецького національного університету із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Всі викладачі кафедри та аспіранти 3-4 року навчання є виконавцями ініціативної теми «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи» (номер держреєстрації 0118U003140, шифр 3-І/12.0-44) (2017-2021рр.)

Викладачі, аспіранти кафедри та здобувачі вищої освіти беруть активну участь у науково-практичних заходах, які проводяться в Україні та інших країнах. Тільки в 2019-2020 роках викладачі кафедри прийняли участь у більш ніж у 20 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах та форумах.

Викладачами кафедри здійснюється наукове консультування Конституційного Суду України, Р.Ф Гринюк та О.Г. Турченко є членами Науково-консультативної ради Конституційного Суду України (Постанова КСУ від 9 квітня 2019 р. №12-п/2019).