Навчальна лабораторія кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

Навчальна лабораторія кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права юридичного факультету є структурним підрозділом кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету.

Метою створення лабораторії є забезпечення проведення практичних навчальних і індивідуальних занять, а також самостійної роботи студентів з відповідних дисциплін і курсів згідно із Законом України “Про вищу освіту”.

Завданнями навчальної лабораторії є:

– реалізація міжнародних наукових проектів, програм, договорів, грантів та інших форм співробітництва із зарубіжними університетами, установами, організаціями та фондами, забезпечення впровадження їх результатів;

– створення умов для проведення практичних занять з тем, визначених робочими навчальними програмами навчальних дисциплін «Міжнародне право», «Сучасні проблеми міжнародного права» «Інституційне та конституційне право ЄС», «Проблеми сучасного конституціоналізму», «Конституційне право України»;

– надання студентам методичної і практичної допомоги при підготовці наукових робіт з вказаних дисциплін; творчих завдань, самостійної роботи; розробці та оформленні результатів наукових досліджень студентів, які стосуються вдосконалення чинного законодавства;

– сприяння набуттю студентами практичних навичок з підготовки проектів нормативно-правових актів;

– підготовка студентів до всеукраїнських та міжнародних змагань та конкурсів.

У своїй діяльності навчальна лабораторія керується чинним законодавством, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету і цим Положенням про навчальну лабораторію кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права юридичного факультету.