Навчально-наукова лабораторія кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

Навчально-наукова лабораторія кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права юридичного факультету є структурним підрозділом кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Метою створення лабораторії є забезпечення проведення лабораторних, практичних занять, а також самостійної роботи студентів з відповідних дисциплін  і курсів згідно із Законом України “Про вищу освіту, створення і розв’язання проблем та вирішення важливих наукових завдань в сфері науки конституційного, кримінального, міжнародного та європейського права. 

Основними завданнями Лабораторії є:

  • проведення лабораторних, практичних навчальних занять, самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін  ”Криміналістика”,  ”Кримінальне процесуальне право”, ”Кримінальне право” та інших дисциплін кафедри;
  • організація та проведення досліджень актуальних питань конституційної юстиції, науки кримінального, міжнародного і європейського права, обгрунтування пропозицій щодо їх вирішення;
  • розширення участі викладачів кафедри та студентів в діяльності міжнародних організацій, освітніх та наукових проектах і прогарамах, всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

З метою виконання поставленого завдання Лабораторія виконує наступні функції:

  1. Створення умов для набуття студентами практичних навичок щодо:

–     розкриття злочинів під час вивчення навчальної дисципліни ”Криміналістика”;

–    виявлення слідів злочинної діяльності, поводження з криміналістичною технікою та науково-криміналістичними засобами, які застосовуються при проведенні оперативно-розшукових, негласних та гласних слідчих дій;

–    використання фото- і відеотехніки, різних видів фіксації матеріальних об’єктів, що мають значення речових доказів для розкриття злочинів, сучасних технічних засобів складання портрету за зовнішніми ознаками опису людини тощо.

      2. Розвиток міжгалузевих досліджень.

      3.   Організація роботи з підготовки заявок та реалізації спільних міжнародних наукових та громадських проектів.

      4.   Визначення реальних закордонних партнерів як в рамках міжнародних партнерських угод Донецького національного університету імені Василя Стуса, так і з власної ініціативи – зі складанням і реалізацією відповідних договорів і програм співробітництва(створення зарубіжних баз практики, організація міжнародного стажування, курсів підвищення кваліфікації тощо).

      5.   Підвищення конкурсної та грантової активності, підготовка до участі у конкурсах наукових і науково-технічних проектів.

      6.    Підготовка студентських команд до міжнародних та всеукраїнських змагань з міжнародного і європейського права.

      7.    Забезпечення професійного супроводу і виконання поточних регламентних робіт з підтримки у робочому стані наявного устаткування і матеріалів.

     8.   Підготовка інструктивно-методичних матеріалів до лабораторних і практичних занять, які проводяться у Лабораторії.

     9.    Розробка та впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання.

    10.   Забезпечення дотримання норм з охорони праці, правил техніки безпеки та протипожежного захисту при виконанні робіт.

    11.    Забезпечення використання комп’ютерних технологій і технічних засобів навчання для учасників освітнього процесу.

    12.    Забезпечення справності обладнання, дотримання техніки безпеки при його використанні учасниками освітнього процесу.

    13.    Забезпечення і використання у Лабораторії документації: навчальних програм відповідних навчальних дисциплін, плану лабораторних робіт та практичних занять, розкладу проведення лабораторних та практичних занять, навчальних і методичних посібників, підручників, а також додаткової літератури до тем лабораторних і практичних занять, журнал проведення лабораторних робіт, інструктивної і облікової документації з техніки пожежної безпеки, техніки безпеки.

У своїй діяльності навчальна лабораторія керується чинним законодавством, Статутом Університету, Колективним договором. Правилами внутрішнього розпорядку, Кодексом академічної доброчесності та корпоративної етики, рішеннями Вченої ради Університету, наказами та розпорядженнями ректора, розпорядженнями декана юридичного факультету та завідувача кафедри, цим Положенням та іншими документами, що регламентують її функціонування.