Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра цивільного права і процесу заснована у 2000 році.

Першим завідуючим кафедрою був кандидат юридичних наук, доцент О.М. Новошицький, а з 2001 р. по 2014 р. кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент О.С. Янкова Ці науковці внесли значний внесок у становлення і розвиток кафедри, започаткувавши гідні традиції фахового викладання юридичних дисциплін і проведення наукових досліджень.

З 2014 по 2020 рр. керівництво кафедрою здійснювала доктор юридичних наук, доцент Коваль Ірина Федорівна.

З 2020 р. в.о. завідувача кафедри є кандидат юридичних наук Уралова Юлія Павлівна.

Кафедра має високий кадровий потенціал, який забезпечує відповідний рівень навчальної, методичної та науково-дослідної роботи. На кафедрі працюють понад 10 викладачів. З них 2 доктори юридичних наук та 9 кандидатів юридичних наук.

Мета розвитку кафедри – досягнення високого рівня якості підготовки правників, що забезпечує провідні позиції Університету у наданні освітніх послуг, конкурентоспроможність випускників на ринку праці, створює умови для повноцінної інтеграції в європейський освітньо-науковий простір на основі використання інноваційних технологій навчання, поєднання власного досвіду з кращими світовими практиками.

Викладачі кафедри забезпечують процес підготовки здобувачів вищої освіти СО “Бакалавр і СО “Магістр” за освітньо-професійними програмами “Право” з наступних дисциплін: “Цивільне право”, “Цивільний процес”, “Сімейне право”, “Право інтелектуальної власності”, “Трудове право”, “Право соціального забезпечення”, “Корпоративне право”, “Забезпечення виконання зобов’язань”, “Комерціалізація прав інтелектуальної власності”, “Захист і здійснення цивільних прав і інтересів”, “Спадкове право”.

Кафедра постійно розробляє і оновлює вибіркові курси для студентів, серед яких: “Складання процесуальних документів”, “Медичне право”, “Захист прав суб’єктів підприємницької діяльності”, “Перегляд судових рішень в цивільному судочинстві”, “Право соціального захисту” та ін. Для викладання спецкурсів залучаються судді, практикуючі юристи, адвокати.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів для участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, Всеукраїнській олімпіаді з права, міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Сферою наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри є сучасні проблеми правового забезпечення прав і інтересів учасників майнових і особистих немайнових правовідносин за такими напрямами: правова охорона, комерціалізація і захист прав інтелектуальної власності, правове регулювання корпоративних відносин, правове регулювання гідної праці, правове регулювання посередницької діяльності, проблеми позадоговірних зобов’язань в цивільному праві, застосування штрафних санкцій та ін.

Викладачі, аспіранти кафедри приймають активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, які проводяться в Україні та інших країнах.

За час існування кафедри її авторським колективом видано понад 30 підручників, навчальних посібників та монографій. Зокрема, монографія “Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності” (І.Ф. Коваль), “Захист прав у сфері промислової власності” (І.Ф. Коваль), “Корпоративне управління за законодавством України: теоретико-прикладні проблеми” (О.А. Беляневич, А.В. Мягкий), “Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у сфері страхування” (Ю.П. Уралова), “Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей” (Л.В. Красицька), “Правовые основания принудительной ликвидации хозяйственных обществ” (Л.М. Дорошенко), “Правове регулювання злиття та приєднання господарських товариств” (Н.В. Щербакова), “Теоретичні та аксіологічні засади правового регулювання гідної праці в сучасних умовах державотворення” (Амелічева Л.П.) та ін.

 Викладачі кафедри мають понад 8 публікацій, що індексуються в наукометричній базі Scopus.

Викладачі кафедри є співавторами колективних монографій “Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва (“зеленої” економіки) (2018), “Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми)” (2012), “Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України”(2013), співавторами Великої української юридичної енциклопедії, том 15: Господарське право (2019), Науково-практичного коментаря Господарського кодексу України (2008).

В 2020 р. з нагоди 20-річчя кафедри цивільного права і процесу було видано колективну монографію “Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики”.

На кафедрі видано навчальні посібники: “Комерціалізація прав інтелектуальної власності” (2018), “Корпоративне право” (2018), “Захист прав інтелектуальної власності” (2010). Викладачі кафедри виступили співавторами практикуму “Господарське право” (2018).

Кафедра є ініціатором проведення і співорганізатором щорічних Всеукраїнських дебатів з цивільного права і процесу “Майстерність судової промови”, співорганізатором Всеукраїнських судових дебатів з трудового права. З 2018 року започатковано проведення Всеукраїнських змагань з трудового арбітражу з трудового права, з 2019 року – змагання з трудового права набули статус міжнародних змагань.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. Керівництво аспірантами здійснюють: І.Ф. Коваль, завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент; Л.М. Дорошенко, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Н.В. Щербакова, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Л.П. Амелічева, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Е.А. Писарєва, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.