History of the department

Історія кафедри

Кафедра цивільного права і процесу заснована у 2000 році.

Першим завідуючим кафедрою був кандидат юридичних наук, доцент О.М. Новошицький, а з 2001 р. по 2014 р. кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент О.С. Янкова Ці науковці внесли значний внесок у становлення і розвиток кафедри, започаткувавши гідні традиції фахового викладання юридичних дисциплін і проведення наукових досліджень.

З 2014 р. керівництво кафедрою здійснює доктор юридичних наук, доцент Коваль Ірина Федорівна.

Кафедра має високий кадровий потенціал, який забезпечує відповідний рівень навчальної, методичної та науково-дослідної роботи. На кафедрі працюють 10 викладачів. З них 1 доктор юридичних наук та 8 кандидатів юридичних наук, 1 старший викладач.

Мета розвитку кафедри – досягнення високого рівня якості підготовки фахівців у сфері права, який забезпечує провідні позиції Університету у наданні освітніх послуг, конкурентоспроможність випускників на ринку праці, створює умови для повноцінної інтеграції в європейський освітньо-науковий простір на основі використання інноваційних технологій навчання, поєднання власного досвіду з кращими світовими практиками.

Викладачі кафедри забезпечують процес підготовки здобувачів вищої освіти СО “Бакалавр і СО “Магістр” за освітньо-професійними програмами “Право” з наступних дисциплін: “Цивільне право”, “Цивільний процес”, “Сімейне право”, “Право інтелектуальної власності”, “Трудове право”, “Право соціального забезпечення”, “Корпоративне право”, “Забезпечення виконання зобов’язань”, “Комерціалізація прав інтелектуальної власності”, “Проблеми цивільного права”, “Проблеми цивільного процесуального права”, “Проблеми трудового права”, “Недоговірні зобов’язання”, “Спадкове право”.

Кафедра постійно розробляє і оновлює спецкурси за вибором студентів, серед яких: “Страхове право”, “Захист прав суб’єктів підприємницької діяльності”, “Перегляд судових рішень в цивільному судочинстві”, “Право соціального захисту” та ін. Для викладання спецкурсів залучаються судді, практикуючі юристи, адвокати.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів для участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, Всеукраїнській олімпіаді з права, міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Сферою наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри є сучасні проблеми правового забезпечення прав і інтересів учасників майнових і особистих немайнових правовідносин за такими напрямами: правова охорона, комерціалізація і захист прав інтелектуальної власності, правове регулювання корпоративних відносин, правове регулювання гідної праці, правове регулювання посередницької діяльності, проблеми позадоговірних зобов’язань в цивільному праві, застосування штрафних санкцій та ін.

Викладачі, аспіранти кафедри приймають активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, які проводяться в Україні та інших країнах.

За час існування кафедри її авторським колективом видано понад 30 підручників, навчальних посібників та монографій. Зокрема, монографія “Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності” (І.Ф. Коваль), “Захист прав у сфері промислової власності” (І.Ф. Коваль), “Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у сфері страхування” (Ю.П. Уралова), “Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей” (Л.В. Красицька), “Правовые основания принудительной ликвидации хозяйственных обществ” (Л.М. Дорошенко), “Правове регулювання злиття та приєднання господарських товариств” (Н.В. Щербакова) та ін.

Викладачі кафедри є співавторами колективних монографій “Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва (“зеленої” економіки) (2018), “Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми)” (2012), “Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України”(2013), співавторами Великої української юридичної енциклопедії, том 15: Господарське право (2019), Науково-практичного коментаря Господарського кодексу України (2008).

На кафедрі видано навчальні посібники: “Комерціалізація прав інтелектуальної власності” (2018), “Корпоративне право” (2018), “Захист прав інтелектуальної власності” (2010). Викладачі кафедри виступили співавторами практикуму “Господарське право” (2018).

Кафедра є ініціатором проведення і співорганізатором щорічних Всеукраїнських дебатів з цивільного права і процесу “Майстерність судової промови”, співорганізатором Всеукраїнських судових дебатів з трудового права. З 2018 року започатковано проведення Всеукраїнських змагань з трудового арбітражу з трудового права.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. Керівництво аспірантами здійснюють: І.Ф. Коваль, завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент; Л.М. Дорошенко, доцент кафедри, кандидат юридичних наук,

доцент; Н.В. Щербакова, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Л.П. Амелічева, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Е.А. Писарєва, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.