Краковська Анжеліка Євгеніївна

Краковська Анжеліка Євгеніївна

к.ю.н., доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=117#search

Досягнення

 • У 1999 році закінчила Донецький держаний університет, спеціальність «Правознавство»;
 • У 2003 році закінчила Дніпропетровський національний університет, спеціальність «Державна служба», магістр у галузі державного управління;
 • У 2018 році закінчила Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність «Міжнародні економічні відносини», магістр.
 • Працює у ДонНУ (перейменований у ДонНУ імені Василя Стуса) з 2002 року на Юридичному факультеті (раніше називався – Економіко-правовий факультет).
 • У 2014 року очолила об’єднану кафедру, а з 2016 року і до тепер – завідувачка кафедри «Теорії та історії держави і права та адміністративного права».
 • У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Еволюція соціальної функції сучасної держави: теоретико-правовий аспект», спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ).
 • У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права.
 • Є членом Вченої ради факультету та Вченої ради університету; член редакційної колегії наукового фахового журналу «Правничий часопис Донецького університету» (Україна) та наукового видання Economic and law paradigm of modern society (Словаччина); науковий керівник аспірантів, опонент дисертацій.
 • Є автором (співавтором) проектів концепцій та законодавчих актів, в тому числі Концепції правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки) та проекту Закону України «Про екологічне підприємництво («зелену» економіку)», а також експертом з підготовки висновків для Конституційного суду України.
 • Має понад 110 опублікованих самостійно або у співавторстві праць, з яких:

         33 наукові праці (серед них 3-и колективні монографії «Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union», «Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права» та «Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки)», публікації у Scopus, 15 наукових статей та 14 тез доповідей);

        5 навчальних посібників (один з яких у співавторстві англійською мовою – Law of the European Union);

      понад 75 навчально-методичних праць (серед них навчально-методичні матеріали, одні з яких англійською мовою (Manual on individual learning methods and individual studies, practical learning), два довідника,  збірник тестових завдань) та інші.

Основні напрями наукових інтересів: правова соціальна держава, питання функцій держави (особливо соціальної функції держави та її еволюції в сучасних умовах); верховенство права; джерела права; проблемні питання адміністративного права та адміністративного процесу (судочинства), адміністративної відповідальності, публічного (державного) управління (адміністрування) та публічної служби в Україні та країнах-членах ЄС, правових сім’ях Європи; правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки); правове забезпечення соціально-економічного розвитку країни; юридична освіта правників.

Наукові публікації

 1. Vasyl Nastyuk, Anzhelika Krakovska, Maryna Utkina, Iryna Slovska, Roman Shapoval. The peculiarities of legal protection of inventions in the area of biotechnologies: the european experience. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 22, Issue 6, 2019.
 2. Краковська А. Є., Турченко О. Г. Еколого-економічний вимір безпеки. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. 592 p. P. 1035-1056.
 3. Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права: монографія /за ред. Р.Ф. Гринюка, А.Є Краковської та О.Г. Турченко та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 362 с. (у співаторстві).
 4. Євтушенко Д.О., Краковська А.Є. Проблемні питання забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Порівняльне аналітичне право. № 1. С. 200-203.
 5. Правове забезпечення розвитку екологічного підриємництва («зеленої» економіки): монографія/ за заг. ред. А.Г. Бобкової/ ДонНУ імені Василя Стуса. – Вінниця: ТОВ  «Нілан-ЛТД», 2018. 230 с. (у співавторстві).
 6. Краковська А.Є. Принципи державної політики у сфері екологічного підприємництва. Журнал східноєвропейського права. № 45. С. 60-66.
 7. Краковська А.Є. Правові передумови реалізації соціальної функції держави. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). С. 172-177.
 8. Краковська А.Є. Поняття соціальної функції держави в сучасній юридичній науці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип.31. С. 14-20.
 9. Краковська А.Є. Теоретико-методологічні підходи до вивчення змісту та еволюції соціальної функції держави. Журнал східноєвропейського права. 2015. № 13. С. 83-94.
 10. Краковська А.Є. Специфіка реалізації соціальної функції у державах перехідного типу. Вісник Донецького національного університету. 2014. № 2. С. 106-108.