Краковська Анжеліка Євгеніївна

Краковська Анжеліка Євгеніївна

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • У 1999 році закінчила Донецький держаний університет, спеціальність «Правознавство»;
  • у 2003 році закінчила Дніпропетровський національний університет, спеціальність «Державна служба», магістр у галузі державного управління;
  • у 2018 році закінчила Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність «Міжнародні економічні відносини», магістр.
  • Працює у ДонНУ (перейменований у ДонНУ імені Василя Стуса) з 2002 року на Юридичному факультеті (раніше називався – Економіко-правовий факультет).
  • У 2014 року очолила об’єднану кафедру, а з 2016 року і до тепер – завідувач кафедри «Теорії та історії держави і права та адміністративного права».
  • У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Еволюція соціальної функції сучасної держави: теоретико-правовий аспект», спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ).
  • У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права.
  • Є членом Вченої ради факультету та Вченої ради університету; член редакційної колегії наукового фахового журналу «Правничий часопис Донецького університету» (Україна) та наукового видання Economic and law paradigm of modern society (Словаччина); є заступником голови фахової атестаційної комісії; науковий керівник аспірантів, опонент дисертацій.
  • Автор (співавтор) проектів концепцій та законодавчих актів, в тому числі Концепції правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки) та проекту Закону України «Про екологічне підприємництво («зелену» економіку)».
  • Має понад 100 опублікованих самостійно або у співавторстві праць, з яких:

28 наукових праць (серед них 2-і колективні монографії «Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права» (2019 р.) та «Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки)» (2018 р.), 14 наукових статей у фахових виданнях та 12 тез доповідей);

5 навчальних посібників (один з яких у співавторстві англійською мовою – Law of the European Union); понад 70 навчально-методичних праць (серед них навчально-методичні матеріали, одні з яких англійською мовою (Manual on individual learning methods and individual studies, practical learning), два довідника, збірник тестових завдань) та інші.

Наукові публікації

1. Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права: монографія /за ред. Р.Ф. Гринюка, А.Є Краковської та О.Г. Турченко та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 362 с. (у співаторстві).

2. Правове забезпечення розвитку екологічного підриємництва («зеленої» економіки): монографія/ за заг. ред. А.Г. Бобкової/ ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 230 с. (у співавторстві).

3. Краковська А.Є. Принципи державної політики у сфері екологічного підприємництва. Журнал східноєвропейського права. 2017. № 45. С. 60-66.

4. Краковська А.Є. Правові передумови реалізації соціальної функції держави. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). С. 172-177.

5. Краковська А.Є. Поняття соціальної функції держави в сучасній юридичній науці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип.31. С. 14-20.

6. Краковська А.Є. Теоретико-методологічні підходи до вивчення змісту та еволюції соціальної функції держави. Журнал східноєвропейського права. 2015. № 13. С. 83-94.

7. Краковська А.Є. Специфіка реалізації соціальної функції у державах перехідного типу. Вісник Донецького національного університету. 2014. № 2. С. 106-108.

8. Краковська А.Є. Політичні передумови реалізації соціальної функції держави. Вісник Запорізького національного університету. 2014. № 4 (11) С. 22-30.