Захарченко Андрій Миколайович

Захарченко Андрій Миколайович

д.ю.н., доцент, професор кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • Кандидат юридичних наук з 2007 року. Дисертацію захистив 27.03.2007 р. у спеціалізованій вченій раді Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк) за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Тема дисертації «Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій».

  • У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри господарського права.

  • Доктор юридичних наук з 2018 року. Дисертацію захистив 22.12.2017 р. у спеціалізованій вченій раді Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ) за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Тема дисертації «Управління об’єктами державної власності (господарсько-правові аспекти)».

  • Член спеціалізованої вченої ради К 11.051.12 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

  • Заступник головного редактора наукового журналу «Правничий часопис Донецького університету».

Наукові публікації

1. Захарченко А. Реалізація місцевими державними адміністраціями повноважень у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності // Правничий часопис Донецького університету. – 2003. – № 2 (10). – С. 76-83.

2. Захарченко А. Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій: поняття та зміст // Правничий часопис Донецького університету. – 2004. – № 2 (12). – С. 50-56.

3. Захарченко А.М. Компетенція місцевих державних адміністрацій в галузі управління майном // Экономика и право. – 2005. – № 2 (12). – С. 126-131.

4. Захарченко А.М. Організаційно-правові питання реалізації господарської компетенції місцевих державних адміністрацій // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 34. – С. 199-206.

5. Захарченко А.М. Місцеві державні адміністрації як учасники відносин у сфері господарювання // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Одеська нац. юрид. академія. – 2006. – Вип. 29. – С. 456-460.

6. Захарченко А.М. Компетенція місцевих державних адміністрацій щодо планування діяльності суб’єктів господарювання // Проблеми господарського права і методика його викладання. – Донецьк: ІЕПД НАН України. – 2006. – С. 152-161.

7. Захарченко А.М. Компетенція місцевих державних адміністрацій щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2006. – № 3. – С. 64-68.

8. Захарченко А.М. Компетенція місцевих державних адміністрацій в галузі управління майном // Материалы итоговой науч. конф. Донецкого национального университета за период 2003-2004 гг.: Правоведение (март 2005 г.). – Донецк: ДонНУ, 2005. – С. 8-10.

9. Захарченко А.М. Проблеми встановлення компетенції місцевих державних адміністрацій щодо створення суб’єктів господарювання та припинення їх діяльності // Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної наук.-практ. конф. (18-19 травня 2006 р.). – Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т МОН України, 2006. – С. 391-392.

10. Захарченко А.М. Правова основа господарської компетенції місцевих державних адміністрацій // Європейська наука XXI століття: стратегія і перспективи розвитку – 2006: Матеріали I Міжнародної наук.-практ. конф. (22-31 травня 2006 р.) – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Т. 18: Право. – С. 22-24.

11. Захарченко А.М. Компетенція місцевих державних адміністрацій щодо здійснення контролю у

сфері господарювання // Конституція України – основа побудови правової держави і громадянського суспільства: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (26-27 червня 2006 р.) – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – С. 50-53.

12. Захарченко А.М. Правове регулювання діяльності місцевих державних адміністрацій щодо здійснення контролю у сфері господарювання // Город, регион, государство: проблемы распределения полномочий: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2007. – С. 412-417.

13. Захарченко А.М. Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій: поняття, зміст, реалізація / Донецький національний ун-т. — Донецьк : ДонНУ, 2007. — 166 c.

14. Захарченко А.М. Співвідношення складових господарської компетенції місцевих державних адміністрацій // Проблемы и перспективы развития юридической науки в Украины: Материалы итоговой научной конференции Донецкого национального университета за период 2005-2006 гг.: Правоведение – Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2007. – С. 241-244.

15. Захарченко А.М. Щодо участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері господарювання // Правничий часопис Донецького університету. – 2007. – № 2 (18). – С. 43-48.

16. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с. / Глава 2 (ст ст. 8-13, 15, 16, 18, 19, 22).

17. Захарченко А.М. Щодо співвідношення організаційно-установчих та організаційно-господарських повноважень учасників відносин у сфері господарювання / Законодательное обеспечение экономической политики государства и юридическое образование: матер. междунар. науч.-практ. конф. (Донецк – Святогорск, 16-17 апр. 2009 г.) / МОН Украины, Донецкий национальный университет; ред. кол.: А.Г. Бобкова и др. – Донецк: Юго-Восток, 2009. – С. 115-118.

18. Захарченко А.Н., Любимов И.Н. Содержание хозяйственной компетенции государственных предприятий // Экономика и право. – 2009. – № 2 (24). – С. 52-57.

19. Захарченко А.М. Про визначення кола учасників відносин у сфері господарювання // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання. Збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 20 листопада 2008 р.) / Ред. кол.: О.Д. Крупчан (голова), В.В. Луць, М.К. Галянтич та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – С. 55-61.

20. Захарченко А. Право засновника господарської організації щодо визначення мети та предмета її діяльності // Правничий часопис Донецького університету. – 2009. – № 1 (21)-2 (22). – С. 37-44.

21. Захарченко А.М. Щодо заснування державою і територіальними громадами господарських організацій // Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования: в 2-х т. Т. 1: сб. науч. тр. / НАН Украины. Институт экономико-правовых исследований. – Донецк: изд-во «Ноулидж», 2009. – С. 271-276.

22. Захарченко А.М. Щодо правового режиму майна державних і комунальних господарських об’єднань // Экономико-правовые исследования в XXI веке: практика применения Хозяйственного кодекса Украины и направления развития правового регулирования хозяйственных отношений (к 7-й годовщине принятия Хозяйственного кодекса Украины): Материалы Четвертой международной научно-практической интернет-конференции (г. Донецк, 23-30 марта 2010 года) / науч. ред. В.К. Мамутов; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Изд-во «Ноулидж», 2010. – С. 85-90.

23. Захарченко А.М. До питання засновницьких прав учасників господарських відносин // Вісник Інституту економіко-правових досліджень НАН України. – 2010. – № 1 (1). – С. 143-146.

24. Захарченко А.М. Щодо віднесення підприємств (організацій) до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави // Экономико-правовые исследования в XXI веке: правовое обеспечение экономического суверенитета Украины в условиях углубления международной интеграции: Материалы Шестой международной научно-практической интернет-конференции (г. Донецк, 21-30 сентября 2010 года) / науч. ред. В.К. Мамутов; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2010. – С. 96-101.

25. Захарченко А.М. Повноваження структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій щодо управління об’єктами державної власності // Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. / [НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований; Редкол.: Богачев С.В. (отв. ред. и др.)]. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2011. – С. 74-77.

26. Захарченко А.М. Повноваження господарських структур у сфері управління об’єктами державної власності // Правові реформи в Україні: проблеми реалізації: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 16-17 лютого 2011 року. – Київ: у 4-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т. 1. – С. 95-96.

27. Захарченко А.М. Щодо участі органів місцевого самоврядування у вирішенні питань управління об’єктами державної власності // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2009-2010 рр. Т. 3 / Під ред. П.В. Єгорова, С.В. Беспалової. – Донецьк: ДонНУ,

2011. – С. 162-164.

28. Захарченко А.М. Про вдосконалення обліку об’єктів державної власності, що використовуються у сфері господарювання // Экономика и право. – 2011. – № 1 (29). – С. 60-64.

29. Захарченко А.М. Щодо правового статусу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном // Экономико-правовые исследования в XXI веке: правовые проблемы эффективного использования объектов публичной собственности: Материалы Седьмой международной научно-практической интернет-конференции (г. Донецк, 22-29 апреля 2011 года) / науч. ред. В.К. Мамутов; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2011. – С. 75-80.

30. Захарченко А.М. Щодо забезпечення майнових інтересів держави при укладанні договорів суб’єктами господарювання державного сектору економіки // Правничий часопис Донецького університету. – 2011. – № 1 (25). – С. 101-106.

31. Захарченко А.М. Управління державним майном, яке перебуває на балансі господарських товариств // Вісник Донецького національного університету. Серія В.: Економіка і право. – 2011. – № 2. – С. 243-248.

32. Захарченко А.М. Контроль за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності: організаційно-правові аспекти // Правничий часопис Донецького університету. – 2011. – № 2 (26). – С. 12-20.

33. Захарченко А.М. Щодо програмних показників розвитку державного сектора економіки // Роль публичной собственности в обеспечении социально-экономического развития Украины: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 18 сентября 2012 г.) / НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований; редкол.: Мамутов В.К. (науч. ред. и др.). – Донецк: Юго-Восток, 2012 – С. 155-158.

34. Захарченко А.М. Щодо забезпечення національних економічних інтересів під час проведення приватизації державного майна за участю іноземних інвесторів // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: зб. наук. пр. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2012. – № 3. – С. 225-231.

35. Захарченко А.М. Поняття та склад суб’єктів господарювання державного сектора економіки // Экономика и право. – 2012. – № 2 (33). – С. 160-166.

36. Захарченко А.М. Види договорів, які укладаються у рамках державно-приватного партнерства // Наше право. – 2012. – № 4 ч. 2. – С. 118-123.

37. Захарченко А.М. Щодо оптимізації складу об’єктів державної власності (господарсько-правовий аспект) // Наше право. – 2013. – № 1 ч. 1. – С. 151-157.

38. Захарченко А.М. Щодо правового режиму державного майна, переданого Національній академії наук України і галузевим академіям наук // Правове забезпечення соціально-економічного розвитку регіону: матеріали регіональної науково-практичної конференції з нагоди 30-річчя економіко-правового факультету Донецького національного університету (12 квітня 2013 р.) / За ред. д.ю.н., проф. А.Г. Бобкової. – Донецьк, ДонНУ, 2013. – С. 69-70.

39. Захарченко А.М. Щодо переліку суб’єктів господарювання державного сектору економіки // Экономико-правовые исследования в XXI веке: общие проблемы хозяйственного права на современном этапе развития общества (к 20-летию Института экономико-правовых исследований НАН Украины): Материалы Десятой международной научно-практической интернет-конференции (г. Донецк, 21-30 сентября 2012 г.) / науч. ред. В.К. Мамутов; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2013. – С. 81-86.

40. Захарченко А.М. Щодо визначення і застосування поняття «державне акціонерне товариство» // Публічне право. – 2013. – № 1. – С. 302-307.

41. Захарченко А.М. Правові питання планування діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки // Європейські перспективи. – 2013. – № 9. – С. 147-153.

42. Захарченко А. М. Щодо мети діяльності державних комерційних та казенних підприємств / А. М. Захарченко // Юридическая наука и образование в условиях глобализации: состояние и перспективы развития: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию экономико-правового факультета Донецкого национального университета (24-25 октября 2013 г.) / Донецкий национальный университет; под общей ред. д.ю.н., проф. А. Г. Бобковой. – Донецк: ДонНУ, 2013. – С.94-96.

43. Захарченко А.М. Склад об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації / А.М. Захарченко // Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України: монографія / [А.Г. Бобкова, В.В. Воронін, Е.М. Деркач та ін.]; за наук. ред. А.Г. Бобкової та А.М. Захарченка. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – Підрозд. 3.1. – С. 126-139.

44. Захарченко А.М. Щодо видів господарської діяльності, які здійснюються суб’єктами господарювання, заснованими державою // Экономико-правовые исследования в XXI веке: актуальные вопросы развития отношений публичной собственности: Материалы Тринадцатой международной научно-практической интернет-конференции (г. Донецк, 24-31 марта 2014 г., НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hozpravo.com.ua/conferences/arhiv/uchastnik.php?ELEMENT_ID=729&ID=739.

45. Захарченко А.М. Щодо контролю за використанням та збереженням об’єктів державної власності, закріплених за державними підприємствами // Правове забезпечення економічного розвитку та

екологічної безпеки суспільства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-ій річниці створення Донецького національного університету та 30-ій річниці створення кафедри господарського права Донецького національного університету (14−15 травня 2015 р.) / Донецький національний університет; за заг. ред. проф., д-ра юрид. наук, Бобкової А. Г. – Вінниця: ДонНУ, 2015. – С. 100-102.

46. Захарченко А.М. Щодо кваліфікаційних вимог до покупців об’єктів приватизації // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства. Матеріали Круглого столу (м. Київ, 4 грудня 2015 р.) – К.: Вид-во Ліра-К, 2015. – С. 103-107.

47. Захарченко А.М. Система суб’єктів управління об’єктами державної власності: стан та основні напрями удосконалення // Правничий часопис Донецького університету. – 2015. – № 1/2 (32). – С. 40-58.

48. Захарченко А.М. Господарсько-правова характеристика управління об’єктами державної власності // Господарсько-правове забезпечення управління об’єктами державної власності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 22-26 лютого 2016 р.) / наук. ред. А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко; Донецький національний університет. – Маріуполь: ПрАТ «Газета «Приазовський робочий», 2016. – С. 5-64.

49. Захарченко А.М. Щодо правового режиму об’єктів державної власності у складі майна державних акціонерних товариств та їх дочірніх підприємств // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – Випуск 2. Том 1. – С. 124-129.

50. Захарченко А.М. Щодо передачі в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 2. – С. 170-174.

51. Захарченко А.М. Щодо списання та відчуження об’єктів державної власності у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, переданих в оренду та концесію // Актуальні проблеми цивільного та господарського права: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 07 жовтня 2016 р.). – Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – С. 125-128.

52. Захарченко А.М. До питання про юридичну природу управління об’єктами державної власності (господарсько-правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 11. – С. 73-79.

53. Захарченко А. Государственно-частное партнерство относительно объектов государственной собственности в Украине: проблемы правового регулирования // Legea și viața. – 2016. – № 12/2. – С. 42-45.

54. Захарченко А.М. Щодо питання про умови договорів купівлі-продажу державного майна, які укладаються в процесі приватизації // Право і суспільство. – 2016. – № 6 частина 2. – С. 68-73.

55. Захарченко А.М. Господарські відносини у сфері управління об’єктами державної власності як складова предмету господарського права // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 4. – С. 175-179.

56. Захарченко А.М. Щодо утворення та організації діяльності наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2016. – № 24. – С. 110-114.

57. Захарченко А.М. Зміст управління об’єктами державної власності: загальноправова характеристика // Публічне право. – 2017. – № 1 (25). – С. 234-242.

58. Захарченко А.М. Управління об’єктами державної власності (господарсько-правові аспекти): монографія / А.М. Захарченко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 451 с.

59. Захарченко А.М. Щодо удосконалення законодавства з питань управління діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Правничий часопис Донецького університету. 2017. № 1-2 (34). С. 79-88.

60. Захарченко А.М. Щодо порядку передачі в оренду державного майна // Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (18 травня 2018 р.) / Донецький національний університет імені Василя Стуса; за заг. ред. д.ю.н. проф. А.Г. Бобкової. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С. 99-101.

61. Захарченко А.М. Щодо вдосконалення порядку надання в концесію об’єктів державної та комунальної власності. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 3, том 1. С. 70-77.

62. Захарченко А.М. Щодо упорядкування найменувань суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 року). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. С. 95-98.

63. Захарченко А.М. Щодо оприлюднення інформації про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: Матеріали круглого столу (м. Київ, 9 листопада 2018 р.). К.: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 74-77.

64. Захарченко А.М. Правові аспекти державного фінансового контролю щодо діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Правничий часопис Донецького університету. 2018. № 1-2 (35-36). С. 24-35.

65. Захарченко А.М. Значення наукових ідей В.К. Мамутова для дослідження сучасних правових проблем управління господарською діяльністю у державному секторі економіки. Перші наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова: матеріали круглого столу (8 лютого 2019 р., м. Київ). Наук. ред. В.А.

Устименко. НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. С. 37-41.

66. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016. Т. 15: Господарське право / редкол.: В. А. Устименко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2019. – 784 с. (у співавторстві).

67. Захарченко А.М. Щодо імплементації у законодавство України рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку з питань корпоративного управління у державному секторі економіки. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 133-138.