Патюк Світлана Олександрівна

Патюк Світлана Олександрівна

к.ю.н., старший викладач кафедри конституційного міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=165#search

Досягнення

  • У 2003 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство».
  • У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Цілі та завдання сучасного кримінального судочинства України» за спеціальністю 12.00.09 у Національній академії внутрішніх справ (м. Київ).
  • На факультеті працює з 2006 року, до 2014 року – старший викладач кафедри кримінального права і процесу, з 2014 року – по 2020 рік –  доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права. З 2020 року – старший викладач кафедри.
  • Має 17 наукових праць (10 – наукових статей у фахових виданнях, з них у міжнародних і закордонних виданнях опубліковано 4 робіт, у тому числі 1 у науковому журналі, який індексується базою Scopus, 1 – стаття у міжнародному науково-практичному правовому журналі , який включений у міжнародну науково-метричну базу Index Copernicus International (Республика Польща), 7 – опублікованих тез доповідей на Всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях), 1 навчальний посібник з грифом МОН України («Цілі і завдання сучасного кримінального судочинства України», у співавторстві),  у 2020 р. – у співавторстві колективна монографія «MODERN ACHIEVEMENTS OF EU COUNTRIES AND UKRAINE IN THE AREA OF LAW» Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”.
  • Направленість наукових інтересів: реформування судової системи; кримінальний процес; питання легалізації та боротьби із корупцією.
  • Дисципліни, що викладає: “Кримінальне право (Особлива частина)”, “Кримінальний процес”. 

Наукові публікації

1. Патюк С. О. Завдання кримінального провадження України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. №1. С. 95-101

2. Патюк С. О. Проблемні питання збирання доказів у кримінальному процесі України. Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2015. Volume 3, No.5

3. Патюк С. О. До питання оцінки результатів проведення негласних слідчих (розшукових дій). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. №6

4. Патюк С. О. Реституція у кримінальному провадженні як один із способів відновлення порушеного права. Конституційні засади правотворення і правозастосування: стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 квітня 2016р., м. Вінниця) / Донецький національний університет, ред. кол.: Гринюк Р.Ф., Турченко О.Г., Краковська А.Є. – Вінниця: ДонНу, 2016. – 176 с.

5. Щербак І. А., Патюк С. О. Щодо процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду. Правничий часопис Донецького університету. 2019. № 2 (38). С. 43-51. URL: https://jpch.donnu.edu.ua/article/view/7847

6. Iryna KOVAL, Gulnara DZHUMAGELDIYEVA, Bogdan DEREVYANKO, Iryna VENEDIKTOVA, Nino PATSURIIA, Svitlana PATIUK Balance of Interests in the Mechanism of Protection of Industrial Property Right. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. Vol 10 No 3. URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4677

7. Патюк С. О. Дотримання стандарту доказування «поза розумним сумнівом» як критерій правосудного рішення у кримінальному провадженні Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.358-362