Нікітенко Лілія Олександрівна

Нікітенко Лілія Олександрівна

к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=126#search

Досягнення

  • У 2008 році закінчила з відзнакою Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство».

  • Кандидат юридичних наук з 2013 року. Дисертацію захистила 31.05.2013 р. у спеціалізованій вченій раді К.12.093.01 Маріупольського державного університету (м. Маріуполь) за спеціальністю 12.00.02 – «Конституційне право; муніципальне право», тема дисертації «Конституційне право людини і громадянина на підприємницьку діяльність: проблеми теорії та практики».

  • Вчене звання доцент присвоєно Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 р.

  • Виконує обов’язки заступника декана з соціальної та виховної роботи юридичного факультету.

  • Має понад 70 публікацій, серед яких 29 наукового та 43 навчально-методичного характеру.

  • Основні напрями наукових досліджень (інтересів): актуальні проблеми конституційного та муніципального права.

  • Дисципліни, що викладає: “Комунальне (муніципальне) право”, “Конституційне право України”, “Конституційне порівняльне право”, “Міграційне право”.

Наукові публікації

1. Нікітенко Л.О. Проблеми та перспективи проведення реформи децентралізації. Порівняльно-аналітичне право. №3. 2019. С. 43-47. URL: http://www.pap.in.ua/3_2019/11.pd

2. Нікітенко Л.О. Європейський досвід децентралізаційних реформ і його значення для України. Правові новели. №10. 2020. С. 52-59. http://legalnovels.in.ua/journal/10_2020/9.pdf

3. Нікітенко Л.О. Краудсорсинг як інструмент партисипативної демократії. Часопис Київського університету права. №2. 2020. С. 133-138. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/CHAS20_2%20(5).pdf 

4. Нікітенко Л.О. Щодо принципу недискримінації за ознакою місця проживання (на прикладі виборчого права внутрішньо переміщених осіб). Юридичний науковий електронний журнал. №4. 2020. С. 34-37. http://lsej.org.ua/4_2020/8.pdf

5. Shchebetun I., Nikitenko L., Pysarieva E., Turchenko O., Afanasieva M. Electronic and Internet Technologies in the Election Process. Test Engineering & Management magazine. 2020. Vol. 83: March-April. P. 6776-6784. URL: http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/…/view/4741 (проіндексована в Scopus)

6. Iryna Shchebetun, Liliia Nikitenko, Ella Pysarieva, Olha Turchenko and Kateryna Kalachenkova. Implementation of Constitutional Rights and Freedoms of Man and Citizen in Terms of Covid-19. JARDCS. 2020. Volume 12 07-Special Issue. Pages: 2318-2326. DOI:10.5373/JARDCS/V12SP7/20202359. URL: https://www.jardcs.org/archivesview.php?volume=3&issue=39&page=10

7. Нікітенко Л.О. «Відтік мізків» та його наслідки для України. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 245-249. URL: http://jlsouk.donnu.edu.ua/article/view/6822/6854 

8. Нікітенко Л.О. Міжнародні стандарти місцевого самоврядування та їх втілення в Україні. Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 квітня 2020 року). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. С. 174-178. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/myoaDfUdw-XMLVWSuKKzDFufqn53Qb99.pdf 

9. Pyroha, I., Tokarchuk, L., Perezhniak, B., Nikitenko, L., & Berch, V.E-democracy: an urgent need or a tribute to fashion? Legal analysis. Amazonia Investiga, 11(51), 2022. Р. 240-249. URL: https://doi.org/10.34069/AI/2022.51.03.24 file:///C:/Users/User/Downloads/1951-Article%20Text-6297-1-10-20220419.pdf (проіндексовано WoS)            

10. Нікітенко Л.О. Сутнісні характеристики партисипативної демократії як соціально-правового феномену. Науковий вісник публічного та приватного права. 2022. №3. С. 14-18. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2022/3/3.pdf     

11.    Нікітенко Л.О. Еволюція ідеї партисипативної демократії. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 6. URL: http://app-journal.in.ua/2022.pdf