Нестеренко Алла Станіславівна

Нестеренко Алла Станіславівна

д.ю.н., професор, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • У 1998 році закінчила Одеську державну юридичну академію, спеціальність «Правознавство».
  • Кандидат юридичних наук з 2004 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій Вченій раді при Одеській юридичній академії, за темою «Правові засади формування та використання місцевих фінансових ресурсів в Україні», спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».
  • У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного та фінансового права.
  • У 2015 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», тема дисертації «Фінансова система України: правова характеристика та законодавче регулювання».
  • Професор кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права з 2019 року.
  • Автор близько 80 наукових та навчально-методичних праць.
  • Основні напрями наукових досліджень: актуальні питання фінансового права, адміністрування податків та зборів, правове регулювання податкового контролю.

Наукові публікації

1. Нестеренко А.С. Проблеми у визначенні правового статусу комунального банку / А.С. Нестеренко // Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти: колективна монографія / За заг. ред. А.С. Нестеренко. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 528 с.

2. Нестеренко А.С. Приватно-правові та публічно-правові компоненти (складові моменти) у фінансовому праві / А.С. Нестеренко // Публічно-правові засади державної політики в Україні: проблеми теорії правового регулювання: колективна монографія / А.С. Нестеренко, В.І. Ігнатенко, Г.Й. Пузанова [ та ін.] за заг. ред. Т.С. Ківалова, А.С. Нестеренко. – Одеса: Видавничитй дім «Гельветика», 2016. – 148 с.

3. Нестеренко А.С. Етапи реформування фінансової системи України / А.С. Нестеренко // Право. UA. – № 3. – 2015. – С. 134-139.

4. Нестеренко А.С. Фінансові правовідносини як об’єкт механізму функціонування фінансової системи держави / А.С. Нестеренко // Молодий вчений, № 10 (25), 2015. – С.118-121.

5. Нестеренко А.С. Майновий податок – податок на нерухомість як основа функціонування місцевих бюджетів в Україні / А.С. Нестеренко // Наук. вісник Міжнарод. Гуманітар. Ун-ту. Серія: Юриспруденція. – О., 2015. – Вип. 17. Том 1. – С. 74-78.

6. Нестеренко А.С. Методи фінансово-правового регулювання фінансової системи України / А.С. Нестеренко // Наукові праці. – Одеса: Юридична література, 2015. – № 16. – С. 120-128.

7. Нестеренко А.С. Фінансова політика держави як основний метод правового регулювання фінансових відносин щодо функціонування фінансової системи України. /А.С. Нестеренко // «Право і суспільство». – 2015. – № 6(3). – С. 125-13.