Мовчан Роман Олександрович

Мовчан Роман Олександрович

д.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=125#search

Досягнення

  • У 2005 році закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України.

  • Кандидат юридичних наук з 2010 року. Дисертацію захистив 20.01.2010 р. у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво». Доцент кафедри економіко-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка з 1 вересня 2009 року.

  • У 2015 році отримав вчене звання доцента.

  • Доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету з 1 вересня 2015 року.

  • 22 вересня 2020 року була захищена дисертація для здобуття ступеня доктора наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему: “Кримінальна відповідальність уза злочини у сфері земельних відносин”. 
  • Має 78 наукових публікацій, з них 2 підручника, 2 монографії, 1 практичний посібник, 42 статті у фахових наукових виданнях України та провідних наукових виданнях інших держав.

  • Направленість наукових інтересів: проблематика кримінальної відповідальності за злочини проти власності, злочини проти довкілля, злочини у сфері господарської діяльності, злочини проти безпеки виробництва, адміністративно-правова протидія правопорушенням, пов’язаним із корупцією.

  • Дисципліни, що викладає: “Кримінальне право (Особлива частина)”, “Кваліфікація злочинів”, “Правоохоронна діяльність у сфері безпеки судів і суддів”.

Наукові публікації

1. Розкриття та розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва: методичні рекомендації / Р. О. Мовчан, А. А. Вознюк, С. С. Чернявський, В. В. Топчій та ін. К., 2011. 48 с.

2. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво: монографія; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2012. 400 с.

3. Мовчан Р. О. Щодо правильності місцезнаходження заборони, передбаченої ст. 239-1 КК України, у системі Особливої частини КК України. Підприємництво, господарство і право. 2013. №7. С. 120-124

4. Злочини проти довкілля: кримінально-правова характеристика : практичний посібник / Р.О. Мовчан, О.О. Дудоров, Д.В. Каменський, В. М. Комарницький, М.В. Комарницький ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 616 с.

5. Мовчан Р. О., Васілін Є.М. Криміналізація доведення банку до неплатоспроможності як черговий прояв безсистемності кримінальної правотворчості в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. №4. С. 131-139. URL: http://www.lsej.org.ua/

6. Мовчан Р .О. Уголовно-правовая охрана земли за законодательством Украины и стран СНГ: компаративистский анализ. Журнал гражданского и уголовного права. 2017. №1. С. 29-37. URL: http://ejournal22.com/journals_n/1490271748.pdf

7. Мовчан Р .О. Кримінально-правова охорона земельних ресурсів за законодавством країн Латинської Америки. Еconomic and Law Paradigm of Modern Society. 2017. Issue 2. P. 174-179. URL: https://tinyurl.com/tdy7mug

8. Мовчан Р. О., Незнайко С. В. Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства : монографія. Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018. 224 с.

9. Мовчан Р. О. Про систему злочинів у сфері земельних відносин. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. №4. С. 137-140. URL: http://lsej.org.ua/4_2018/38.pdf

10. Мовчан Р. О. Підстави криміналізації злочинів у сфері земельних відносин. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 9. С. 201-205. URL: https://tinyurl.com/rbwwttm

11. Мовчан Р. О. Протидія злочинам у сфері земельних відносин у країнах «французької» групи континентальної кримінально-правової системи Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.71-75.

12. Мовчан Р. О. Про деякі проблеми кваліфікації злочину, передбаченого ч. 3 (ч. 4) ст. 197-1 Кримінального кодексу України (за матеріалами судової практики). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. №4(88). С. 123-134. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/881/798
 
13. Мовчан Р. О. Про суспільну небезпеку злочинів у сфері земельних відносин. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 4. Т.2. С. 72-75.URL: https://tinyurl.com/svuncpy
 
14. Мовчан Р. О., Дудоров О. О. Порушенння обмежень щодо одержання подарунків: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства. Правничий часопис Донецького університету. 2019. № 1(37). С. 12-21. URL: http://jpch.donnu.edu.ua/issue/view/244
 
15. Мовчан Р. О. Щодо антисуспільної спрямованості самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (стаття 197-1 Кримінального кодексу України). Правничий часопис Донецького університету. 2019. № 1(37). С. 83-91. URL: https://tinyurl.com/t9pbx39
 
16. Мовчан Р. О. Про особливості конструювання складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України. Право і суспільство. 2019. № 5. Ч. 2. С. 128-134. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/5_2019/part_2/23.pdf
 
17. Мовчан Р. О. Ще раз про родовий об’єкт злочинів проти власності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. № 3. С. 145-156. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/387/342
 
18. Мовчан Р. О. Про деякі проблеми кваліфікації злочину, передбаченого ч. 3 (ч. 4) ст. 197-1 Кримінального кодексу України (за матеріалами судової практики). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. № 4. С. 123-134. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/881/798
 
19. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Земельні злочини екологічної спрямованості: від деліктів створення небезпеки до оптимальної законодавчої моделі. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 1. С. 120-130. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2020/31.pdf
 

20. Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика : монографія; передмова д-ра юрид. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України О. О. Дудорова. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. 1152 с.

21. Дудоров О. О., Мовчан Р. О., Сеник В. Г. Кваліфікація адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (коментар судової практики). Київ: ВД «Дакор». 2020. 508 с.