Липницька Євгенія Олександрівна

Липницька Євгенія Олександрівна

к.ю.н., доцент кафедри господарського та адміністративного права юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=109#search

Досягнення

 • У 2005 році закінчила Донецький національний університет, за спеціальністю «Правознавство», має диплом магістра з відзнакою.

 • Кандидат юридичних наук з 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Донецького національного університету на тему «Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право, м. Вінниця, 2015 рік.

 • З 2008 по 2010 рік працювала на посаді юриста відділу економіко-правових проблем попередження економічних правопорушень Інституту економіко-правових досліджень НАН України. З 2010 року працює на кафедрі господарського права юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса (спочатку на посаді старшого викладача, а з 2016 року на посаді доцента кафедри). Викладає навчальні дисципліни: «Екологічне право», «Земельне право»

 • На основі результатів дослідження нею підготовлено пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Господарського, Земельного, Податкового, Митного кодексів України, законів України «Про режим іноземного інвестування», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про оренду державного та комунального майна», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про інноваційну діяльність», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» та відповідних підзаконних нормативно-правових актів.

 • Бере активну участь у науково-дослідній роботі, займається підготовкою здобувачів вищої освіти до участі в олімпіадах, змаганнях з земельного та екологічного права. Здійснює керівництво постійно діючою юридичною клінікою з земельного права.

 • Виконувала обов’язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії юридичного факультету протягом 2017 – 2018 рр.

 • З вересня 2019 року по теперішній час виконує обов’язки завідувача кафедри господарського права.

 • Є відповідальним виконавцем наукової теми “Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи”(2017-2021 рр.)

 • Має понад 30 наукових публікацій, у тому числі у фахових журналах, закордонних виданнях. Є співавтором монографії «Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України», .

 • Є співавтором близько 10 навчально-методичних матеріалів до вивчення дисциплін «Земельне право» та «Екологічне право» для студентів денної та заочної форм навчання, брала участь у підготовці навчального видання «Господарське право: практикум».

 • Направленість наукових інтересів: природоохоронне та природоресурсне право, правовий режим іноземних інвестицій.

 • Нагороджена: грамотою за зайняте 1-е місце за напрямом «Економіко-правові науки» у номінації «Кращий молодий вчений 2015 року» в університетському конкурсі «Молодий науковець 2015 року». Отримала Грамоту Вінницької міської ради за активну громадську позицію, вагомий внесок в культурний розвиток міста Вінниці та з нагоди відзначення Дня молоді.

Наукові публікації

Статті в фахових журналах

1. Липницкая Е. Становление и развитие законодательства Украины, регулирующего статус предприятий с иностранными инвестициями. Legea si viata (Respublica Moldova). 2015. № 8. С. 42−47.

2. Липницька Є.О. Набуття правового статусу підприємств з іноземними інвестиціями. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. № 42. С. 119-124.

3. Липницкая Е. Предприятия с иностранными инвестициями в Украине: отдельные проблемы правового статуса. ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY.  2017.  № 1. P. 49-59.

4. Липницька Є.О. Земельна правосуб’єктність підприємств з іноземними інвестиціями. Правничий часопис Донецького національного університету. 2017. № 1-2. С. 34-42.

5. Липницька Є.О. Суспільні потреби у відносинах відчуження земельних ділянок приватної власності. Приватне та публічне право. 2019. № 2. С. 80-84

6. Бобкова А.Г, Липницька Є.О. Здійснення права власності на землю органами державної влади та місцевого самоврядування від імені Українського народу. Правничий часопис Донецького університету. 2019. № 2 (38). С. 59-66.

7. Hanna Mashika, Iryna Davydenko, Oleksandra Olshanska, Yaroslav Sydorov, Igor Komarnitskyi, Yevheniia Lypnytska Modelling of Development of Ecological Tourism. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH. VOLUME 9, ISSUE 04, APRIL 2020. P. 683-688.

8. Antonina Bobkova, Andrii Zakharchenko, Yevheniia Lypnytska, Yuliia Pavliuchenko, Inna Lekhkodukh. Формирование специальных компетентностей студентов-юристов для работы в сфере экономики. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VI, May 22th -23th, 2020. P. 532-543.

9. Липницька, Є. О. Підприємства з іноземними інвестиціями: поняття та види / Є.О. Липницька // Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України: монографія / за наук. ред. А. Г. Бобкової та А. М. Захарченка. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – С. 88–97.

Підручники, монографії

1. Господарське право: практикум / А.Г. Бобкова (кер. авт. кол.), Ю.О. Моісєєв, Ю.М. Павлюченко та ін.; за заг. ред. А.Г. Бобкової. – Харків: Право, 2018. – 592 с. (у співавторстві).

2. Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України: монографія / [А.Г. Бобкова, В.В. Воронін, Е.М. Деркач та ін.]; за наук. ред. А.Г. Бобкової та А.М. Захарченка. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – 335 с. (Підрозділ 2.2 . Підприємства з іноземними інвестиціями: поняття та види – С. 88–97.)

Участь в конференціях

1. Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства», м. Київ, 10-11 квітня 2015 р.

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства» м. Вінниця,14-15 травня 2015 р.

3. Международная научно-практическая конференция «Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза» м. Кишиньов, 27-28 березня 2015 р.

4. Міжнародна науково-практична конференція «Верховенство права та місцеве самоврядування» м. Київ,16 грудня 2016 р.

5. Конституційні засади правотворення і правозастосування: стан та перспективи розвитку Всеукраїнська м. Вінниця, 22 квітня 2016 р.

6. Взаємодія державного сектору та громадянського суспільства у запобіганні корупції в Україні (Круглий стіл) (м. Вінниця,17.11.2016 р.);

7. Міжнародна науково-практична конференція «Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення» , смт. Графське, Волноваський р-н, Донецька обл., 10-11 жовтня 2017 р.

8. Всеукраїнська науково-практична конференція за темою «Юридична освіта у сучасному вимірі» всеукраїнська м. Вінниця, 20 квітня 2017 р.

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України» м. Київ, 26 травня 2017 р.

10. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету Василя Стуса (18 травня 2018 р.)

11. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.) «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи»

Навчально-методичні матеріали

1. Навчально-методичні матеріали навчальної дисципліни «Екологічне право» для здобувачів денної форми навчання за спеціальністю 081 «Право» СО «Бакалавр» / Бобкова А.Г., Липницька Є.О. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. – 67 с.

2. Навчально – методичні матеріали навчальної дисципліни «Екологічне право» для здобувачів заочної форми навчання  спеціальності 081 «Право» СО «Бакалавр» /  Липницька Є.О.  – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. – 37 с.

3. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Земельне право» для здобувачів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» / Є.О. Липницька. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса. – 2019. –  51 с.

4. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Земельне право» для здобувачів заочної форми навчання,  заочної форми зі скороченим терміном навчання,  заочної форми зі скороченим терміном навчання (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»)) спеціальності 081 «Право» /  Є.О. Липницька. – Вінниця : ДонНУ. – 2019. –  45 с.