Калаченкова Катерина Олександрівна

Калаченкова Катерина Олександрівна

к. ю. н., доцент кафедри господарського права Донецького національногоуніверситету імені Василя Стуса

Досягнення

  • У 2004р. закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство».

  • Кандидат юридичних наук з 2012 р. Захистила дисертацію 20.03.2012р. на засідані спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті екооміко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк, за спеціальністю 12.00.4 – господарське право, господарсько-просецуальне право, за темою «Правове регулювання господарської діяльності у сфері телекомунікацій».

  • Доцент кафедри господарського права з 2014р.

  • Вчене звання отримала 25.02.2016 р.

  • З 2015 р. здійснює керівництво імітаційною юридичною клінікою з господарського права.

  • Має 42 публікації, з яких 38 наукового (12 статей у фахових виданнях, 1 монографія, 3 навчальних посібника, 22 тез доповідей на науково-практичних конференціях різних рівнів) і 4 навчально-методичного характеру.

  • Направленість наукових інтересів: господарське право, діяльність у сфері телекомунікацій, електронна комерція, рекреаційне право, діяльність у сфері туризму та інше.

Наукові публікації

1. Калаченкова Е.А. Полномочия областных органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере связи // Город, регион, государство: проблемы распределения полномочий: сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2007. – С. 280–286 (фахове видання)

2. Калаченкова К.О. До питання удосконалення правової основи господарювання в сфері телекомунікацій // Правничий часопис Донецького університету. – 2007. – № 2 (18). – С. 198–204. (фахове видання)

3. Калаченкова Е.А. К вопросу об ответственности провайдеров // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1 (169). – С. 72–74. (фахове видання).

4. Калаченкова Е.А. К вопросу основания хозяйственно-правовой ответственности в сфере телекоммуникации // Правничий часопис Донецького університету. – 2011. – № 1 (25). – С. 111–115. (фахове видання)

5. Калаченкова Е.А. К вопросу о санкциях за правонарушения в сфере телекоммуникаций // Форум права. – 2015. – № 4. – С. 99–105 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_4_19.pdf (фахове видання, Index Copernicus, Scientific Indexing Services).

6. Калаченкова К.О. Щодо напрямів адаптації законодавства України в сфері телекомунікації // Журнал східно європейського права. – 2015. – № 21 – С. 52 – 61. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/kalachenkova_21.pdf (фахове видання, провідне ін.. видання, Index Copernicus International (Польща) та HeinOnline).

7. Калаченкова К.О., Титова О.В. Правове регулювання банкрутства в Україні: шляхи подальшого розвитку // Порівняльно-аналітичне право. ‒ 2015. ‒ № 4. ‒ С. 167 – 169 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4_2015/51.pdf (фахове видання).

8. Калаченкова К.О., Титова О.В. Правове забезпечення регіональної політики: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. – № 5 – С. 69 – 78 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prc.com.ua/images/5.pdf (фахове видання).

9. Калаченкова К.О. К вопросу о понятии хозяйственной деятельсти в сфере телекоммуникаций // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2015. – № 2 (12). – С. 1 – 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n2/15keavst.pdf (фахове видання).

10. Калаченкова К.О., Титова О.В. Щодо продажу майна в провадженні у справі про банкрутство // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. – № 9 – С. 76 – 82 (фах.видання)

11. Калаченкова К.О., Титова О.В. Щодо правового режиму інформації у сфері господарювання // Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. – 2016. – № 2. – С. 155-161. (DOI, Google scholar)

12. Калаченкова Е.А., Титова Е.В. Об отдельных аспектах правового регулирования кибербезопасности Украины // Журнал «Legea și viața» (“Закон и Жизнь”). – Режим доступа: http://legeasiviata.in.ua/archive/2018/11-2/13.pdf

13. Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України: монографія / [А.Г. Бобкова, В.В. Воронін, Е.М. Деркач та ін.]; за наук. ред. А.Г. Бобкової та А.М. Захарченка. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – 335 с. (Підрозділ 5.1. Правове регулювання господарської діяльності у сфері телекомунікації. – С. 244-254.)

14. Проблеми господарського законодавства та його застосування: навч. посіб. / за ред. А.Г. Бобкової, А.М. Захарченка. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – 232 с. (Підрозділ 2.5. Правове регулювання господарської діяльності у сфері телекомунікацій. – С. 167-176.)

15. Бобкова А. Г., Калаченкова К. О. Рекреаційне право: навч. посібник / А. Г. Бобкової, К. О. Калаченкова. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. – 2017. – 124 с.

16. Господарське право: Практикум / А.Г. Бобкова (кер.авт.кол.), Ю.О. Моїсєєв, Ю.М. Павлюченко та ін.; за заг. ред. А.Г. Бобкової. – Харків : Право, 2018. – 592 с. (С. 156-164, 538-546)