Жданова Інна Євгенівна

Жданова Інна Євгенівна

к. ю. н., доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • · У 2001 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство».
  • У 2005 р. закінчила ад’юнктуру Національної академії внутрішніх справ (м. Київ).
  • Кандидат юридичних наук з 2014 року. Дисертацію захистила у квітні 2014 р. у спеціалізованій вченій раді Національної академії внутрішніх справ за спеціальністю «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», тема дисертації: «Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння».
  • Працює в ДонНУ імені Василя Стуса з 1 вересня 2001 р. (спочатку на посаді асистента кафедри кримінального права і процесу, потім – на посаді старшого викладача кафедри кримінального права і процесу). Доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права ДонНУ імені Василя Стуса з 1 вересня 2015 року.
  • Має 5 фахових публікацій, 2 публікації у закордонних виданнях, 23 публікації тез виступів на конференціях, 2 методичних рекомендації, що впроваджені в практичну діяльність, 22 навчально-методичних матеріалів.
  • Направленість наукових інтересів: обставини, що виключають злочинність діяння; звільнення від кримінальної відповідальності; насильство та примус у кримінальному праві; кримінальна психологія.

Наукові публікації

1. Жданова І.Є. Правова оцінка шкоди, заподіяної під впливом фізичного або психічного примусу в кримінальних кодексах держав

пострадянського простору. Правничий часопис Донецького університету. 2008. № 2 (20). С.81–86.

2. Жданова І.Є. Фізичний та психічний примус у кримінальному законодавстві деяких держав континентального та загального права. Право і суспільство. 2009. № 2. С. 106–113.

3. Жданова І.Є. Про відмежування фізичного або психічного примусу від інших обставин, що виключають злочинність діяння. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 8 (164). С. 19–23.

4. Жданова І.Є. Щодо ознак та поняття примусу як кримінально-правової категорії. Правничий часопис Донецького університету. 2011. № 1 (25). С. 265–268.

5. Жданова И.Е. Уголовно-правовые последствия совершения деяния под воздействием физического или психического принуждения. Закон и Жизнь. 2013. № 10. С. 22–25.

6. Жданова І.Є. Щодо питання про активізацію уваги студентів на навчальному занятті. Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету Василя Стуса (18 травня 2018 р.) / Донецький національний університет імені Василя Стуса; за заг. ред. д.ю.н. проф. А.Г. Бобкової. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С. 10–13.

7. Жданова І.Є. Щодо питання про трудову міграцію українців Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.224-228