Титова Олена Віталіївна

Титова Олена Віталіївна

доцент кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=163#search

Досягнення

  • У 2003 році закінчила юридичний факультет Донецького національного університету за спеціальністю «Правознавство».
  • Доцент кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса з вересня 2011 року, де викладає навчальні дисципліни: «Господарське право зарубіжних країн» та «Проблеми господарського права».
  • У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
  • У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри господарського права
  • Є співавтором окремих проектів нормативно-правових актів, серед яких: Господарський кодекс України; підготовлено та опубліковано пропозиції до низки Законів України, серед яких: Закон України «Про акціонерні товариства», Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» тощо.
  • Має понад 50 наукових публікацій, у тому числі є співавтором: підручника «Господарське право»; Науково-практичного коментаря Господарського кодексу України; монографії «Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і органів місцевого самоврядування у сфері господарювання».
  • Є автором 6 навчально-методичних праць, співавтором навчального видання «Господарське право: практикум»

Наукові публікації

Статті у фахових виданнях:

1.Титова О.В., Харчевникова Н.А. Щодо застосування податкового компромісу в Україні .Журнал східноєвропейського права. 2015.  №15. С.124-131.

2. Титова О.В., Калаченкова К.О. Правове забезпечення регiональної полiтики: теоретичнi та практичнi аспекти . Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2015.  №5. С. 69-78. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vprc_2015_5_11

3. Титова О.В., Калаченкова К.О. Правове регулювання банкрутства в Україні: шляхи подальшого розвитку. Порівняльно-аналітичне право.  2015. №4. С. 167-169. URL: www.pap.in.ua ›

4. Титова О.В., Калаченкова К.О. Щодо продажу майна в провадженнi у справi про банкрутство. Вісник  Південного регіонального центру  національної академії правових наук України. 2016.  №9.С. 76-82/URL: www.irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64

5. Титова О.В. Окремі аспекти статусу громадських об’єднань,  які безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність. Форум права. 2016. №3. С. 250-254.URL: www.irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64

6. Калаченкова Е, Титова Е. Об отдельных аспектах правового регулирования кибербезопасности Украины. LEGEA ŞI VIAŢA. 2018. №11/2. С.49-53.URL:ep3.nuwm.edu.ua ›

7. Грудницька С.М., Титова О.В. Правові основи громадського контролю за діяльністю основних учасників енергопростору. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.:Юриспруденція. 2018.№36 . Том. 2. С.28-33.URL:vestnik-pravo.mgu.od.ua › part_2 › 9.pdf

8. Калаченкова К.О., Титова О.В. Імітаційна клініка як засіб формування компетентностей студентів юридичних спеціальностей. Правничий часопис Донецького університету. 2018. №1-2. С. 155-163.URL:jpch.donnu.edu.ua › article › view

9. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016. Т. 15: Господарське право / редкол.: В. А. Устименко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2019. – 784 с. (у співавторстві, 0,2 д.а.). 10.  Титова О., Калаченкова К. Імітаційна юридична клініка з господарського права: досвід та перспективи розвитку. Economic and Law Paradigm of Modern Society. 2019. №4. С.52-61

Участь в конференціях

1. Титова О.В. Щодо підвищення ефективності управління об’єктами державної власності (господарсько-правовий аспект) Господарсько-правове забезпечення управління об’єктами державної власності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 22-26 лютого 2016 р.) / наук. ред. А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко; Донецький національний університет.  Маріуполь: ПрАТ «Газета «Приазовський робочий», 2016. 132 с. С.109 – 114.

2. Титова О.В. Кейс-метод як технологія формування професійних компетенцій студентів-юристів. Юридична освіта у сучасному вимірі : Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції, проведеної з нагоди XI Всеукраїнського фестивалю науки, приуроченого до 80-річчя Донецького національного університету імені Василя Стуса та професійного свята науковців – Дня науки, 80-річчя з дня народження професора В.Д. Волкова (20 квітня 2017 р.) / Донецький національний університет імені Василя Стуса; за заг. ред. д.ю.н. проф. А.Г. Бобкової. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С.49-51.

3. Титова О.В.  Про окремі аспекти правового статусу кооперативів в контексті адаптації до законодавства ЄС Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу, 06 червня2017 р., м. Київ / за ред. проф. Р. С. Мельника, відпов. ред. к.ю.н. Л. Ю. Малюга. Єреван : Видавництво Eurasian Social Science Association, 2017. C. 91-93.

4. Титова О.В., Шмикова О.О. Про окремі аспекти стратегії кібербезпеки України в конексті європейського досвіду. Вплив євроінтеграції на розвиток юридичної науки в Україні: Матеріали  всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Рівне  27-28 квітня 2017 р.). Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2017.  с.126-130.

5. Участь  у Першій міжнародної науково–практичній конференції «Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення», 10–11 жовтня 2017 р. (тема доповіді “Екологічність ведення бізнесу як умова сталого розвитку суспільства”

6. Титова О.В.  Щодо окремих аспектів надання нефінансової звітності: досвід Франції. Виклики глобалізованого суспільства: економіко-правовий аспект: матеріали I міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15 листопада 2019 року). За ред. К.О. Калаченкової, Т.В. Міхайліної. Вінниця, 2019. Том 1: Право. С.47-50.

7. Титова О.В.  Про окремі аспекти права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань. Виклики глобалізованого суспільства: економіко-правовий аспект: матеріали IІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (25 грудня 2019 року). За ред. К.О. Калаченкової, Т.В. Міхайліної. Вінниця, 2019. Том 1: Право. С. 36-41.

8. Титова О.В.  Щодо правового режиму значних правочинів товариства з обмеженою відповідальністю: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.). Наук. ред. А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.176-178.