Павлюченко Юлія Миколаївна

Павлюченко Юлія Миколаївна

д.ю.н., доцент, професор кафедри господарського та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=111#search

Досягнення

  • У 2002 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство»
  • Кандидат юридичних наук з 2008 року. Дисертацію захистила у 2008 р. у спеціалізованій раді Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк) за спеціальністю «Господарське право, господарсько-процесуальне право», тема дисертації «Правове регулювання діяльності по реалізації арештованого майна».
  • Доцент кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса з 2011 року.
  • З 2018 року по 2019 рік виконувала обов’язки завідувача кафедри господарського права.

  • Член спеціалізованої вченої ради К 11.051.12 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.
  • Має більше 50 наукових публікацій, серед яких особиста монографія «Правове регулювання діяльності з реалізації арештованого майна», колективні монографії «Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України», «Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти», «Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки)» та ін. Є автором (співавтором) навчально-методичних та навчальних матеріалів, зокрема навчальних посібників: «Аграрне право: конспект лекцій в схемах» і «Господарське право: Практикум», «Юридичне обслуговування суб’єктів господарювання» та інших.

Наукові публікації

Статті у фахових журналах

1. Павлюченко Ю.М., Ібрагімова Н.В. Субсидіарна відповідальність холдингової компанії за зобов’язаннями корпоративних підприємств. Правничий часопис Донецького університету. 2015. №1. С. 41-47. URL: http://jpch.donnu.edu.ua/article/view/2707

2. Павлюченко Ю.М., Симонян А.В. Анулювання ліцензії за порушення правил здійснення господарської діяльності з медичної практики. Правничий часопис Донецького університету. 2016. №1/2. С. 47-56. URL: http://jpch.donnu.edu.ua/article/view/4030

3. Павлюченко Ю.М. Державне управління сферами агропромислового комплексу. Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти: колективна монографія / за заг. ред. А.С. Нестеренко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017.  С. 419-433.

4. Павлюченко Ю.М. Відповідальність за порушення у сфері виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції. Порівняльно аналітичне право. 2017. № 2. С. 104-107.URL: http://pap.in.ua/2_2017/29.pdf

5. Павлюченко Ю.Н. Сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы как участники аграрного рынка. Научные труды «Әділет», 2017/3. С.119-128.

6. Павлюченко Ю.М. Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки): монографія / А.Г. Бобкова, Р.Ф. Гринюк, І.Ф. Коваль та ін.; за заг. ред. А.Г. Бобкової / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 230 с. (у співавторстві 2,45 д.а).

7. Павлюченко Ю.М. Правові чинники формування участі особистого селянського господарства в аграрному ринку. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 2 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. С. 318-326.

8. Павлюченко Ю.М. Економіко-правовий механізм функціонування аграрного ринку. Economic and Law Paradigm of Modern Society. 2019. № 1. С. 45-50. URL: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/197

9. Коваль І.Ф., Павлюченко Ю.М. Охоронна функція господарського права. Право України. 2019. №8. С. 15-30. URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2019_8/pravo_2019_8_s1/

10. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016. Т. 15: Господарське право / редкол.: В. А. Устименко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.  2019. 784 с.  (у співавторстві, 1,7 д.а.).                                       

11. Павлюченко Ю.М., Калаченкова К.О. XVIII  Всеукраїнські змагання з господарського права та процесу імені професора С.З. Михайліна. Правничий часопис Донецького університету. 2018. №1-2. С. 167-169.

Участь у конференціях

1. Павлюченко Ю.М. Правові форми участі сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу в аграрному ринку. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie “Pravna veda a prax v tretom tisicroci” (Kosice, Slovakia, 27-28 februar 2015). Kosice: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach. С. 75-78.

2. Павлюченко Ю.М. Правове забезпечення обігу екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Вінниця, 14-15 травня 2015) / за заг.ред. проф., д-ра юрид.наук Бобкової А.Г. Вінниця: ДонНУ, 2015. С. 278-281.

3. Павлюченко Ю.М. Щодо відповідальності за порушення у сфері виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції. Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку: матеріали “круглого столу” (Київ, 27 травня 2016) / за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв А.В., 2016. С. 202-205.

4. Павлюченко Ю.М. Альтернативный способ разрешения споров между участниками организованного аграрного рынка. Перспективы развития права:  Сборник материалов международной научной конференции «Перспективы развития права» (Вильнюс, Литва, 22  января 2017). Вильнюс: Университет Казимераса Симонавичуса”, 2017.  С. 158-167.

5. Павлюченко Ю.М. Щодо адміністративних послуг для функціонування аграрного ринку. International Scientific Conference “Innovative scientific researches of legal regulation of public administration” Conference Proceedings ( June 16-17, 2017, Lublin). С.84-87.

6. Бобкова А.Г., Павлюченко Ю.М. Розвиток екологічного підприємництва як напрям забезпечення екологічної та продвольчої безпеки.Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми імплементації міжнародних стандартів: матеріали дискусійної панелі Першого Харк. міжнар.юрид.форуму “Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі” (Харків, 3-6 жовт. 2017 р.). Харків: Право, 2017. C. 26-31.

7. Павлюченко Ю.М. Щодо форм організованого аграрного ринку. Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (29 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Краків, Польща) / відп. ред. І. В. Злобін, Т. В. Міхайліна Scientific Consulting Community «Open Europe» (Banska Bystrica, Словаччина). Вінниця : ЦОП «Документ Принт», 2017.  С. 125-127.

8. Павлюченко Ю.М. Щодо внутрішньої системи забезпечення якості юридичної освіти. Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (18 травня 2018 р.) / Донецький нацтональний університет імені Василя Стуса; за заг.ред. д.ю.н. проф. А.Г. Бобкової. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 6-8.

9. Павлюченко Ю.М. Правове регулювання аграрного ринку як інститут аграрного права. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика: зб. матеріалів наук.-практичн. конф. (Харків, 7 грудня 2018 р.) / за заг.ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. Х.: ТОВ “Оберіг”, 2018. С. 153-155.

10. Павлюченко Ю.М. Щодо правового регулювання державних аграрних інтервенцій. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції) (Кривий Ріг, 27 вересня 2019). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2019. C. 253-264.