Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Декан

bobkova.jpgБобкова Антоніна Григоріївна

Декан факультету, завідувач кафедри господарського права, професор, доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук України.

Спеціалізація: господарське право, екологічне право, земельне право, аграрне право, рекреаційне право.

Науково-педагогічна діяльність А.Г. Бобкової почалась у 1984 році з посади старшого викладача кафедри господарського права Донецького державного (зараз — національного) університету, з січня 1992 року — доцент цієї кафедри, в 1993 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри господарського права.

У 1991 р. А.Г. Бобкова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 — «земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» за темою: «Правове забезпечення екологічних програм населених пунктів». З березня 1993 року по теперішній час — виконувач обов’язків завідувача кафедри, завідувач кафедри господарського права (обрана за конкурсом у 1996 р.), з грудня 2012 року — декан економіко-правового (зараз — юридичного) факультету Донецького національного університету.

У 1995 р. обрана членом-кореспондентом Української екологічної академії наук.

У 2001 р. А.Г. Бобкова захистила дисертацію на тему «Правове забезпечення рекреаційної діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.04 «господарське право, господарсько-процесуальне право» та 12.00.06 «земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

У 2002 р. отримала вчене звання професора кафедри господарського права Донецького національного університету.

У 2009 році обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України, а в 2013 році — академіком цієї Академії.

А.Г.Бобкова є провідним науковим співробітником Інституту економіко-правових досліджень НАН України, де як співвиконавець веде дослідження економіко-правових проблем сучасності.

А.Г. Бобкова є автором проекту Концепції правового забезпечення рекреаційної діяльності в Україні, проектів законів України «Про господарську діяльність у сфері рекреації», «Про пріоритетний розвиток рекреаційного господарства України», «Про рекреаційний фонд України» та низки проектів нормативно-правових актів щодо розвитку регіону. Нею підготовлено та опубліковано пропозиції до Господарського, Податкового, Земельного кодексів України, Законів України «Про охорону навколишнього середовища», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї і музейну справу», Основ законодавства про охорону здоров’я, «Про безпечність і якість харчових продуктів», «Про туризм», проектів Екологічного кодексу України, законів України «Про сільське господарство», «Про екологічне підприємництво» та ін.

А.Г. Бобкова є автором (співавтором) понад 150 наукових та близько 90 навчально-методичних публікацій, автором особистої монографії «Правове забезпечення рекреаційної діяльності» (2000 р.) та особистого навчального посібника «Рекреаційне право» (1999 р., 2000 р.), співавтором дев’яти монографій, у т.ч. монографій «Правовое обеспечение формирования местной политики использования рекреационного потенциала региона» (2002 р.), «Правова система України: історія, стан та перспективи»: у 5 т. Т.4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права (2008 р., 2010 р.), «Правова доктрина України: у 5-ти томах. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (2013 р.); «Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України» (2013 р.); «Суб’єкти туристичної діяльності» (2013 р.), «Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение» (м. Москва, 2013 р.).

Вона є автором окремих розділів або співавтором підручників «Екологічне право» (2001 р.), «Екологічне право України» (2001 р.), «Хозяйственное право» (2002 р.), «Правовое обеспечение туризма» (Москва, 2014 р.), «Безопасность туризма» (Москва, 2014 р.), «Государственное и муниципальное управление в сфере туризма» (Москва, 2014 р.); навчальних посібників «Комунальне право України» (1999 р., 2000 р., 2003 р., 2004 р., 2005 р., 2012 р.), «Корпоративне право ЄС» (2004 р.), «Біржове право» (2005 р. 2009 р.), «Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства» (2005 р.), «Аграрне право: навчальний посібник в схемах» (2013 р.), «Земельне право: навчальний посібник в схемах» (2013 р.), «Проблеми господарського процесуального права» (2014 р.), «Проблеми господарського законодавства та його застосування» (2014 р.).

Бобкова А.Г. є укладачем бібліографічного довідника «Правовое регулирование хозяйственных отношений: библиографический справочник (начало 70-х — конец 2008 г.)» (2009 р.), головним редактором та співавтором видання «Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий» (2008 р.).

А.Г. Бобкова веде підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації як науковий керівник аспірантів та здобувачів за спеціальностями 12.00.04 та 12.00.06 в Донецькому національному університеті та Інституті економіко-правових досліджень НАН України. Під її керівництвом захистились 14 кандидатів та 2 доктори юридичних наук за спеціальностями 12.00.04 та 12.00.06. Крім цього, вона бере активну участь у підготовці науково-педагогічних кадрів інших навчальних та наукових закладів у формі офіційного опонування та підготовки відгуків на автореферати кандидатських та докторських дисертацій, рецензування монографій, науково-практичних коментарів, підручників і навчальних посібників.

А.Г. Бобкова активно бере участь у регіональних та міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах. Так, впродовж 2006-2014 років вона стала учасником понад 50 науково-практичних конференцій, міжнародних круглих столів, з них за кордоном — 15 конференцій, в Україні — 37. Серед них: перша сесія Євро-Азійського правового конгресу «Правовая интеграция Европейско-Азиатского региона в условиях глобализации» (м. Єкатеринбург, 2007 р.), міжнародна науково-практична конференція «Актуальные проблемы правового регулирования товарного рынка» (м. Санкт-Петербург, 2006 р.), науково-практична конференція на тему: «Актуальные проблемы науки и практики предпринимательского (коммерческого) права» (19 ноября 2010 р., м. Санкт-Петербург); XI міжнародна науково-практична конференція «Проблемы методологии правовых научных исследований и экспертиз» (2-3 грудня 2010 р., МДУ, м. Москва); перша міжнародна конференція зі співробітництва та формування узгодженої політики щодо питань розвитку культурно-пізнавального туризму на просторі СНД (15 березня 2011 р., м. Москва); міжнародна конференція «Повышение качества и безопасности услуг объектов туриндустрии как условие успешного продвижения туристического продукта» (1-2 грудня 2011 р., м. Сочі); міжнародна конференція «Развитие туризма в Прикаспийском регионе» (16-17 грудня 2011 р., м. Астрахань); міжнародна науково-практична конференція «Систематизация законодательства в сфере предпринимательства: состояние и перспективы» (21 вересня 2012 р., м. Астана), міжнародна науково-практична конференція «Современные тенденции правового регулирования экологических отношений» (26-27 квітня 2013 р., м. Мінськ), міжнародна науково-практична конференція «Модернизация туристического образования России» (9-10 жовтня 2013 р., м. Санкт-Петербург), міжнародна науково-практична конференція «Сотрудничество и формирование согласованной политики в вопросах развития туризма на пространстве СНГ. Профессиональное туристическое образование: новые вызовы и возможности» (25–26 вересня 2014 р., м. Сочі).

А.Г. Бобкова є заступником голови Науково-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки України, головою спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету, членом спеціалізованої вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України, членом спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, координатором роботи експертної групи «Проблеми вдосконалення підприємницького (комерційного) законодавства Росії, держав-членів ЄврАзЕС, ШОС та ЄС в умовах модернізації та глобалізації», членом науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України, членом Координаційного бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права відділення екологічного, господарського та аграрного права Національної академії правових наук України, арбітром Третейського суду Союзу промисловців і підприємців «Національна індустріальна палата Казахстану»; членом постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України», членом Бібліотечної ради ДонНУ, головою міжкафедрального наукового семінару з проблем господарського та господарсько-процесуального права юридичного факультету ДонНУ.

А.Г. Бобкова є одним із засновників та головою ради Міжнародної асоціації господарського права, створеної у 2007 р.

Крім того, Бобкова А. Г. — головний редактор фахового наукового журналу «Правничий часопис Донецького університету», член редколегії таких фахових наукових видань: «Право України», «Вісник господарського судочинства», «Российский ежегодник предпринимательского (коммерческого) права», «Предпринимательское право», «Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності», «Економіка і право», «Екологічне право».

За багаторічну сумлінну працю та плідну педагогічну діяльність, вагомий внесок у розвиток юридичної науки та освіти А.Г. Бобкова нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009 р.), відзначена знаком «Відмінник освіти України» (2011 р.), нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2015 р.) почесними грамотами Донецької державної адміністрації (2006 р., 2009 р.), Донецької обласної ради (2007 р., 2010 р., 2014 р.), Донецького обласного управління юстиції (2008 р.) почесними грамотами Інституту економіко-правових досліджень НАН України (2007 р., 2012 р.), кількома почесними грамотами ректора Донецького національного університету.

А.Г. Бобкова є неодноразовим лауреатом конкурсів за кращі професійні досягнення в різних номінаціях.