Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Юридичний факультет

Юридичний факультет, створений у 1983 році, є одним із молодих і в той же час найбільшим факультетом у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (див. презинтацію факульте​ту).

Історія його створення є невід’ємною частиною багаторічної історії ДонНУ імені Василя Стуса. Біля витоків створення та формування факультету стояли такі відомі вітчизняні науковці як: академік НАН України, Герой України В.П. Шевченко, академік НАН України В.К. Мамутов, член-кореспондент Національної академії правових наук України В.Д. Волков та інші. Усі ці роки факультет зростав і процвітав, накопичував досвід й ефективно реалізовував сучасну освітню стратегію.

Факультет здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів як на бюджетній, так і на договірній формах навчання за напрямамом «Право» («Правознавство»).

Навчання майбутніх юристів забезпечують чотири кафедри факультету:

Випускник юридичного факультету має найширші можливості у виборі професії. Наші випускники працюють в органах державної виконавчої влади, судовій системі, прокуратурі, органах місцевого самоврядування, юридичних фірмах, вони є успішними адвокатами, нотаріусами, юрисконсультами, керівниками та партнерами юридичних фірм, підприємств і організацій.

Престиж факультету і взагалі вишу визначається кадрами, школами, рівнем наукової роботи. Професорсько-викладацький склад факультету — золотий фонд нашого колективу. Зі студентами працюють відомі всій Україні вчені, фахівці, які мають великий досвід наукової, педагогічної і практичної роботи. Серед них академік НАН України А.Г. Бобкова, доктори наук Р.Ф. Гринюк та І.Ф. Коваль, кандидати наук.

Окрім традиційних дисциплін, спрямованих на отримання знань з теорії держави і права та основних галузей права, викладачами факультету розроблено низку авторських курсів, метою яких є поглиблене вивчення особливостей правового регулювання певних суспільних відносин, аналіз проблемних питань теорії і практики у відповідній сфері. Під керівництвом викладачів юридичного факультету готуються та захищаються магістерські роботи за міжнародно-правовою і конституційно-правовою, адміністративно-правовою, цивільно-правовою, господарсько-правовою спеціалізаціями.

З метою забезпечення нерозривного зв’язку теоретичного навчання з юридичною практикою до навчального процесу залучаються досвідчені практики: судді, адвокати, працівники органів прокуратури, юстиції, провідні працівники юридичних служб органів державної влади і суб’єктів господарювання.

Факультет видає свій фаховий журнал: «Правничий часопис Донецького університету».

З метою підвищення наукового потенціалу факультету відкрито аспірантуру за відповідними юридичними науковими спеціальностями, ведеться підготовка кандидатських дисертацій.

Факультетом налагоджено співробітництво з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з провідними вищими навчальними закладами та науковими установами України. Також приділяється увага міжнародній співпраці у галузі підготовки наукових кадрів, підтримуються міцні міжнародні зв’язки з закордонними партнерами країн Європи, СНД та США.

На юридичному факультеті створенаНавчальна лабораторія кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, діяльність якої спрямована на розкриття потенціалу студентів та їх підготовку як високопрофесійних спеціалістів. Також на факультеті у 1996 року створено перший в Україні Центр практичного навчання студентів-юристів, який мав на меті надати можливість студентам під час навчання набувати практичних правничих навиків.На сьогодні відповідна робота здійснюєтьсяу межах юридичної клініки «Probono» з надання безоплатної правової допомоги соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення, Клубу юного юриста, який займається правовою освітою учнівської молоді в інтерактивній формі, Юридичного дискусійного клубу, у межах якого студенти мають можливість розвити ораторські здібності та виробити навики ведення фахової дискусії, а також імітаційнихклінік з обслуговування суб’єктів господарювання. Кілька років на факультеті працює правнича студія «Навчальний цивільний процес», у межах якої студенти мають можливість підготувати процесуальні документи з найбільш актуальних і складних справ цивільної юрисдикції, взяти участьу модельних судових засіданнях, максимально наближених до реального судового процесу,та отримати оцінки та фахові поради від суддів Апеляційного суду Вінницької області.

Особливістю навчального процесу в юридичних клініках та інтернатурах є широке використання інтерактивних методик, спрямованих на вироблення та закріплення певних практичних навиків. Це вимагає постійного вдосконалення навчально-методичної бази, використання в навчальному процесі міжнародного досвіду юридичних шкіл США, Росії, Польщі та інших країн, а також останніх досягнень комп’ютерних та інформаційних технологій.

в.

Юридичний факультет — це факультет майбутнього, який здійснює підготовку спеціалістів за допомогою нових методик і форм організації навчального процесу, формує високоосвічений і дійсно професійний клас юристів «нової формації».